Kancelaria Adwokacka Urban oferuje kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej, począwszy od ich tworzenia, poprzez bieżącą, kompleksową obsługę prawną, po restrukturyzację lub zakończenie bytu prawnego.

Już dzisiaj umów się na konsultację korzystając z formularza kontaktowego, napisz do nas wiadomość e-mail lub zadzwoń.

W ramach obsługi spółek prawa handlowego Kancelaria oferuje następujące usługi:

SPÓŁKA JAWNA

1 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki jawnej.

2 Doradztwo prawne przy przekształcaniu spółki cywilnej w spółkę jawną.

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej.

5 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o wypłatę zysku.

6 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

7 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

8 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

11 Udział w posiedzeniach wspólników spółki jawnej w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

12 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki jawnej.

13 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki jawnej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA PARTNERSKA

1 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki partnerskiej.

2 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki partnerskiej posiadającej zarząd.

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków partnera w spółce.

5 Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnera przed sądem w sprawie zwolnienia partnera z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

6 Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnerów spółki przed sądem w sprawie odebrania partnerowi prawa prowadzenia spraw spółki.

7 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej partnera.

8 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie partnera ze spółki.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnerów przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

10 Udział w posiedzeniach partnerów spółki, Zarządu spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

11 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki partnerskiej w tym zmian osobowych zarządu.

12 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki partnerskiej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki komandytowej z udziałem osób fizycznych i prawnych.

2 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki komandytowej z udziałem osoby prawnej jako komplementariusza oraz jej wspólników jako komandytariuszy

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce.

5 Doradztwo prawne w zakresie uzyskania statusu komplementariusza przez dotychczasowego komandytariusza.

6 Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia sumy komandytowej.

7 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie o wypłatę odsetek od udziału kapitałowego.

8 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

11 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

12 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

13 Udział w posiedzeniach wspólników spółki w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

14 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki.

15 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki komandytowej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – AKCYJNA.

1 Sporządzanie i opiniowanie statutu spółki komandytowo – akcyjnej.

2 Sporządzanie i opiniowanie aktów założycielskich – oświadczeń akcjonariuszy.

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce.

5 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie sprzedaży akcji przez akcjonariusza.

6 Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego w spółce.

7 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

8 Sporządzanie i opiniowanie regulaminu rady nadzorczej.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

11 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

12 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia.

13 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia.

14 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

15 Zwoływanie i udział w walnym zgromadzeniu wspólników spółki, udział w posiedzeniach organów spółki w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

16 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

17 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki komandytowej – akcyjnej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

1 Sporządzanie i opiniowanie umowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umowy sprzedaży udziałów w spółce.

5 Doradztwo prawne w zakresie dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce.

6 Doradztwo prawne w zakresie przymusowego i automatycznego umorzenia udziałów w spółce.

7 Doradztwo prawne w zakresie powoływania i odwoływania członków organów spółki.

8 Doradztwo prawne w zakresie ustanowienia i odwołania prokury.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników.

11 Sporządzanie i opiniowanie regulaminu zarządu oraz rady nadzorczej.

12 Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki.

13 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki

14 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki

15 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

16 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

17 Zwoływanie i udział w zgromadzeniu wspólników spółki, udział w posiedzeniach organów spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

18 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

19 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA AKCYJNA.

1 Sporządzanie i opiniowanie statutu jednoosobowej spółki akcyjnej.

2 Sporządzanie i opiniowanie statutu spółki akcyjnej.

3 Sporządzanie i opiniowanie oświadczenia akcjonariuszy wyrażającego zgodę na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz objęcie akcji.

4 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5 Sporządzanie i opiniowanie umowy sprzedaży akcji w spółce.

6 Doradztwo prawne w zakresie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

7 Doradztwo prawne w zakresie dobrowolnego i przymusowego umorzenia akcji.

8 Sporządzenie i opiniowanie regulaminów zarządu oraz rady nadzorczej.

9 Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

11 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

12 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki

13 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

14 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie odpowiedzialności członków władz spółki za szkody wobec spółki.

15 Zwoływanie i udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, udział w posiedzeniach organów spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

16 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

17 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK.

1 Sporządzanie i opiniowane planów połączenia.

2 Sporządzanie zawiadomień o zamiarze połączenia się z inną spółką.

3 Sporządzanie i opiniowanie uchwał o połączeniu przez spółkę przejmującą i przejmowaną.

4 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODZIAŁ SPÓŁEK.

1 Sporządzanie i opiniowanie planu podziału.

2 Sporządzanie i opiniowanie zawiadomień o zamiarze podziału.

3 Sporządzanie i opiniowanie uchwał o podziale przez spółkę dzieloną, przejmującą, nowo zawiązaną.

4 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK.

1 Sporządzanie i opiniowanie planów przekształcenia.

2 Sporządzanie i opiniowanie zawiadomień o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki wraz ze zwołaniem zgromadzenia wspólników.

3 Sporządzanie i opiniowanie uchwał o przekształceniu spółki.

4 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W ramach prowadzonych usług świadczymy porady prawne w kontakcie osobistym jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość ((skype, e-mail, whatsupp).

FAQ

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny (+48 884 888 536) lub mailowy (sekretariat@kancelariaurban.com). Wizytę można umówić poprzez formularz kontaktowy dostępny na dole strony.

Z uwagi na częste przybywanie na rozprawach lub spotkaniach biznesowych, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, bardzo prosimy o wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem i krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt. Pozwala to na oddzwonienie do klienta w najbliższym możliwym terminie często z gotową odpowiedzią na pytanie lub proponowanym terminem wizyty.

Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Zoom, Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa  pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 8:00 do 16:00.

Jednak z uwagi na częste przebywanie jej pracowników w sądach i urzędach oraz pracy w terenie, godziny wizyt umawiane są indywidualnie co pozwala na większą elastyczność i swobodę ustalenia dogodnego terminu oraz cenioną przez nas punktualność.

Aby ustalić warunki stałej współpracy konieczne jest spotkanie i rozmowa na temat potrzeb przedsiębiorcy, a także zakresu oczekiwanej pomocy.Po ustaleniu warunków współpracy Kancelaria przygotowuje umowę o obsługę prawną, która szczegółowo określa zasady współpracy: w szczególności reguluje sposób, czas i miejsce świadczenia usług prawniczych, a także wynagrodzenie.Możliwe są następujące warunki dot. wynagrodzenia:

a) system ryczałtowy polega na comiesięcznej zapłacie wynagrodzenia w określonej wysokości za usługi świadczone w danym miesiącu do ustalonego limitu godzin pracy, według przedstawionego zestawienia;

b) system godzinowy polega na zapłacie wynagrodzenia wyliczonego na podstawie ustalonych stawek godzinowych i faktycznego czasu poświęconego na świadczenie usług, według przedstawionego zestawienia;

c) system mieszany łączy zasady rozliczeń, o których mowa powyżej.

Kancelaria wystawia faktury VAT.

Wszystkie kwestie związane z wynagrodzeniem adwokata za prowadzenie sprawy ustalane są indywidualnie po wcześniejszym poinformowaniu o tym klienta oraz ustaleniu konkretnej wartości.

Tak, kancelaria udziela krótkich porad prawnych drogą telefoniczną lub mailową, jeżeli sprawa nie wymaga analizy dokumentacji lub dłuższego wywiadu odnośnie okoliczności sprawy. W przypadku spraw o większym stopniu skomplikowania lub bogatej dokumentacji możliwe jest przesłanie dokumentów w formie elektronicznej. Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności