Kancelaria Adwokacka Urban oferuje kompleksowe usługi doradcze w dziedzinie prawa spółek i obsługi korporacyjnej, począwszy od ich tworzenia, poprzez bieżącą, kompleksową obsługę prawną, po restrukturyzację lub zakończenie bytu prawnego.

W ramach obsługi spółek prawa handlowego Kancelaria oferuje następujące usługi:

SPÓŁKA JAWNA

1 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki jawnej.

2 Doradztwo prawne przy przekształcaniu spółki cywilnej w spółkę jawną.

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce jawnej.

5 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o wypłatę zysku.

6 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

7 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

8 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

11 Udział w posiedzeniach wspólników spółki jawnej w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

12 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki jawnej.

13 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki jawnej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA PARTNERSKA

1 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki partnerskiej.

2 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki partnerskiej posiadającej zarząd.

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków partnera w spółce.

5 Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnera przed sądem w sprawie zwolnienia partnera z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

6 Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnerów spółki przed sądem w sprawie odebrania partnerowi prawa prowadzenia spraw spółki.

7 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej partnera.

8 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie partnera ze spółki.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja partnerów przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

10 Udział w posiedzeniach partnerów spółki, Zarządu spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

11 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki partnerskiej w tym zmian osobowych zarządu.

12 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki partnerskiej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA

1 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki komandytowej z udziałem osób fizycznych i prawnych.

2 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki komandytowej z udziałem osoby prawnej jako komplementariusza oraz jej wspólników jako komandytariuszy

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków wspólnika w spółce.

5 Doradztwo prawne w zakresie uzyskania statusu komplementariusza przez dotychczasowego komandytariusza.

6 Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia sumy komandytowej.

7 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie o wypłatę odsetek od udziału kapitałowego.

8 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

11 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

12 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

13 Udział w posiedzeniach wspólników spółki w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

14 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki.

15 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki komandytowej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA KOMANDYTOWA – AKCYJNA.

1 Sporządzanie i opiniowanie statutu spółki komandytowo – akcyjnej.

2 Sporządzanie i opiniowanie aktów założycielskich – oświadczeń akcjonariuszy.

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie zbycia ogółu praw i obowiązków komplementariusza w spółce.

5 Sporządzanie i opiniowanie umów w zakresie sprzedaży akcji przez akcjonariusza.

6 Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego w spółce.

7 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wydanie korzyści spółce z tytułu działalności konkurencyjnej wspólnika.

8 Sporządzanie i opiniowanie regulaminu rady nadzorczej.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólnika przed sądem w sprawie zwolnienia wspólnika z obowiązku prowadzenia spraw spółki.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników spółki przed sądem w sprawie odebrania wspólnikowi prawa prowadzenia spraw spółki.

11 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki.

12 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia.

13 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia.

14 Sporządzanie pozwów i reprezentacja wspólników przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki.

15 Zwoływanie i udział w walnym zgromadzeniu wspólników spółki, udział w posiedzeniach organów spółki w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

16 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

17 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki komandytowej – akcyjnej oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

1 Sporządzanie i opiniowanie umowy jednoosobowej spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

2 Sporządzanie i opiniowanie umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością.

3 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

4 Sporządzanie i opiniowanie umowy sprzedaży udziałów w spółce.

5 Doradztwo prawne w zakresie dobrowolnego umorzenia udziałów w spółce.

6 Doradztwo prawne w zakresie przymusowego i automatycznego umorzenia udziałów w spółce.

7 Doradztwo prawne w zakresie powoływania i odwoływania członków organów spółki.

8 Doradztwo prawne w zakresie ustanowienia i odwołania prokury.

9 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały zgromadzenia wspólników.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały zgromadzenia wspólników.

11 Sporządzanie i opiniowanie regulaminu zarządu oraz rady nadzorczej.

12 Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki.

13 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o wyłączenie wspólnika ze spółki

14 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki

15 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

16 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie odpowiedzialności członków zarządu za zobowiązania spółki.

17 Zwoływanie i udział w zgromadzeniu wspólników spółki, udział w posiedzeniach organów spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

18 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian umowy spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

19 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

SPÓŁKA AKCYJNA.

1 Sporządzanie i opiniowanie statutu jednoosobowej spółki akcyjnej.

2 Sporządzanie i opiniowanie statutu spółki akcyjnej.

3 Sporządzanie i opiniowanie oświadczenia akcjonariuszy wyrażającego zgodę na zawiązanie spółki, brzmienie statutu oraz objęcie akcji.

4 Rejestracja spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym.

5 Sporządzanie i opiniowanie umowy sprzedaży akcji w spółce.

6 Doradztwo prawne w zakresie wypłaty zaliczki na poczet dywidendy.

7 Doradztwo prawne w zakresie dobrowolnego i przymusowego umorzenia akcji.

8 Sporządzenie i opiniowanie regulaminów zarządu oraz rady nadzorczej.

9 Doradztwo prawne w zakresie podwyższenia i obniżenia kapitału zakładowego spółki.

10 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o uchylenie uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

11 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o stwierdzenie nieważności uchwały walnego zgromadzenia akcjonariuszy.

12 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie o rozwiązanie spółki

13 Sporządzanie pozwów i reprezentacja spółki przed sądem w sprawie naprawienie szkody wyrządzonej spółce.

14 Sporządzanie pozwów i reprezentacja przed sądem w sprawie odpowiedzialności członków władz spółki za szkody wobec spółki.

15 Zwoływanie i udział w walnym zgromadzeniu akcjonariuszy spółki, udział w posiedzeniach organów spółki, w tym przygotowywanie projektów uchwał oraz ich opiniowanie, sporządzanie protokołów z posiedzeń.

16 Zgłaszanie do Krajowego Rejestru Sądowego wszelkich zmian statutu spółki w tym zmian w zakresie składu osobowego organów spółki.

17 Pomoc prawna w zakresie likwidacji spółki oraz zgłaszanie do KRS otwarcia i zakończenia likwidacji spółki.

ŁĄCZENIE SIĘ SPÓŁEK.

1 Sporządzanie i opiniowane planów połączenia.

2 Sporządzanie zawiadomień o zamiarze połączenia się z inną spółką.

3 Sporządzanie i opiniowanie uchwał o połączeniu przez spółkę przejmującą i przejmowaną.

4 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PODZIAŁ SPÓŁEK.

1 Sporządzanie i opiniowanie planu podziału.

2 Sporządzanie i opiniowanie zawiadomień o zamiarze podziału.

3 Sporządzanie i opiniowanie uchwał o podziale przez spółkę dzieloną, przejmującą, nowo zawiązaną.

4 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

PRZEKSZTAŁCENIE SPÓŁEK.

1 Sporządzanie i opiniowanie planów przekształcenia.

2 Sporządzanie i opiniowanie zawiadomień o zamiarze powzięcia uchwały o przekształceniu spółki wraz ze zwołaniem zgromadzenia wspólników.

3 Sporządzanie i opiniowanie uchwał o przekształceniu spółki.

4 Rejestracja w Krajowym Rejestrze Sądowym.

W ramach prowadzonych usług świadczymy porady prawne w kontakcie osobistym jak również za pomocą środków porozumiewania się na odległość ((skype, e-mail, whatsupp).

FAQ

Najlepszą formą jest kontakt telefoniczny lub mailowy. Wizytę można umówić poprzez formularz kontaktowy dostępny na stronie. Z uwagi na częste przybywanie na rozprawach lub spotkaniach biznesowych, podczas których niemożliwe jest odebranie telefonu, bardzo prosimy o wysłanie wiadomości sms z imieniem i nazwiskiem i krótkim przedstawieniem sprawy wraz z prośbą o kontakt. Pozwala to na oddzwonienie do klienta w najbliższym możliwym terminie często z gotową odpowiedzią na pytanie lub proponowanym terminem wizyty. Kancelaria umożliwia również kontakt przez komunikatory Messenger, Skype, FaceTime oraz WhatsApp.

Wszystkie dokumenty mające jakikolwiek związek ze sprawą mogą zostać wykorzystane w trakcie prowadzenia sprawy. Przypominamy, że dokumenty będące załącznikami do pism kierowanych do sądu powinny być oryginałami. W razie opiniowania lub sporządzania umów, a także drobnych porad wystarczające są kopie dokumentów.

Tak. Zgodnie z obowiązującym prawem zarówno adwokaci, jak i aplikanci zobowiązani są do zachowania bezwzględnej tajemnicy zawodowej, z której zwolnić może ich jedynie Sąd. Pełną poufnością objęte są zatem zarówno informacje przekazywane przez Klienta w formie ustnej, jak również dostarczana do biura Kancelarii dokumentacja związana z daną sprawą.

Tak. Wielu Klientów zwleka z decyzją podjęcia współpracy z Kancelarią i powierzenia jej prowadzenia sprawy – głównie z obawy przed wysokimi kosztami. Później, już w jej trakcie, tkwią w przekonaniu, że na taką obsługę jest już za późno. Nic bardziej mylnego. Wstąpienie adwokata do sprawy możliwe jest praktycznie na każdym jej etapie – bez względu na jej charakter, stopień zawiłości oraz dotychczasowy przebieg. Oczywiście im wcześniej zdecydują się Państwo na takie wsparcie, tym szanse prawidłowego, ukierunkowanego na zabezpieczenie Państwa interesów działania będą większe.

Kancelaria pracuje od poniedziałku do piątku w godzinach od 9:00 do 17:00. Jednak z uwagi na częste przebywanie jej pracowników w sądach i urzędach oraz pracy w terenie, godziny wizyt umawiane są indywidualnie co pozwala na większą elastyczność i swobodę ustalenia dogodnego terminu oraz cenioną przez nas punktualność.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
607 431 840

apl. adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na bezpłatną konsultację.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...