Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych został wprowadzony ustawą z dnia 16 czerwca 2023 r. o zmianie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta oraz niektórych innych ustaw (Dz.U.2023 poz.1675). Jego celem jest skrócenie procedur i pozasądowe uzyskanie rekompensaty przez osoby, które podczas hospitalizacji doznały uszkodzenia ciała lub rozstroju zdrowia albo uległy zakażeniu szpitalnemu. W niniejszym artykule opiszemy jak skutecznie ubiegać się o wypłatę świadczenia kompensacyjnego. 

Kto może ubiegać się o wypłatę świadczenia?

Fundusz Kompensacyjny Zdarzeń Medycznych umożliwia uzyskanie odszkodowania osobom, które podczas pobytu w szpitalu:

  • doznały uszkodzenia ciała,
  • rozstroju zdrowia,
  • zakażenia szpitalnego. 

W sytuacji zgonu pacjenta, rekompensatę finansową mogą otrzymać członkowie jego rodziny:

  • krewny pierwszego stopnia,
  • niepozostający w separacji małżonek,
  • osoba pozostająca w stosunku przysposobienia,
  • osoba pozostająca z pacjentem we wspólnym pożyciu (konkubent).

Kiedy przysługuje świadczenie kompensacyjne?

Podkreślenia wymaga, że wypłata świadczenia kompensacyjnego przysługuje jedynie w przypadku zdarzeń medycznych zaistniałych (1) w trakcie udzielania (2) lub w efekcie udzielenia (3) bądź zaniechania udzielenia świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych na zasadach określonych w ustawie z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych w szpitalu w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 9 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r.

Innymi słowy chodzi wyłącznie o zdarzenia medyczne udzielane w szpitalu zaistniałe w trakcie udzielania lub w efekcie udzielenia bądź zaniechania udzielenia świadczenia zdrowotnego, które stanowią świadczenia szpitalne i są finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

Co ważne uzyskanie świadczenia nie wymaga udowodnienia winy szpitala. Warunkiem przyznania świadczenia kompensacyjnego jest stwierdzenie, że doszło do zdarzenia medycznego, którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, gdyby świadczenie zdrowotne zostało pacjentowi udzielone zgodnie z aktualną wiedzą medyczną albo gdyby zastosowano inną dostępną metodę leczenia lub diagnozy.

Wskazać należy, że zdarzeniem medycznym jest każde uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia, zakażenie, śmierć pacjenta:

  • którego z wysokim prawdopodobieństwem można było uniknąć, przy postępowaniu zgodnie z aktualną wiedzą medyczną lub przy zastosowaniu innej metody leczniczej,
  • będące normalnym następstwem metody leczenia, jeżeli pacjent nie udzielił świadomej zgody na metodę leczenia.
szpital, odszkodowanie, błąd medyczny, adwokat Rzeszów, świadczenie kompensacyjne
Źródło: Pixabay

Gdzie złożyć wniosek?

Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego należy wnieść do Rzecznika Praw Pacjenta w terminie jednego roku od dnia, w którym wnioskodawca dowiedział się o zdarzeniu medycznym.

Pacjenci mają możliwość składania wniosków do Funduszu od 6 września 2023 roku. Wniosek o przyznanie świadczenia kompensacyjnego może zostać złożony także w przypadku, gdy zdarzenie medyczne miało miejsce przed wejściem w życie ustawy (czyli przed 6 września 2023 roku), pod warunkiem, że wnioskodawca dowiedział się o nim po wejściu w życie tej ustawy.

Ostateczny termin składania wniosku to 3 lata od daty wystąpienia zdarzenia medycznego, nawet jeśli pacjent dowiedział się o nim po 6 września 2023 roku. Najwcześniejszą datą, kiedy zdarzenie medyczne mogło mieć miejsce, jest 6 września 2020 roku.

Jeśli pacjent dowiaduje się o zdarzeniu medycznym w ciągu ostatnich 3 lat, to ma dodatkowy rok na złożenie wniosku.

We wniosku koniecznym jest dokładne opisanie zdarzenia medycznego, które stanowi podstawę do ubiegania się o świadczenie, wraz z uzasadnieniem oraz przedstawieniem faktów potwierdzających zasadność wniosku. Do wniosku dołączyć należy wszelką dokumentację medyczną oraz inne dokumenty potwierdzające opisany stan faktyczny. W przypadku braku takich dokumentów, należy zawrzeć szczegółową informację o ich braku.

Od wniosku wymagana jest opłata w wysokości 300 zł.

Wysokość świadczenia kompensacyjnego 

Najwyższa możliwa rekompensata dla pacjenta to 200 tysięcy złotych. W przypadku zgonu pacjenta, każda osoba uprawniona może otrzymać świadczenie do wysokości 100 tysięcy złotych.

Co istotne świadczenia kompensacyjnego z Funduszu Kompensacyjnego Zdarzeń Medycznych nie można połączyć z wypłatą odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Jeśli świadczenie kompensacyjne zostanie przyznane, pacjent lub uprawniona osoba musi złożyć oświadczenie potwierdzające przyjęcie lub odmowę przyjęcia przyznanego świadczenia kompensacyjnego, co równoznaczne jest z zrzeczeniem się przez wnioskodawcę wszelkich roszczeń odszkodowawczych mogących wynikać ze zdarzenia medycznego w zakresie szkód, które ujawniły się do dnia złożenia wniosku. Z kolei niezłożenie oświadczenia lub złożenie oświadczenia o rezygnacji ze świadczenia jest równoznaczne z zrzeczeniem się przez wnioskodawcę przyznanego świadczenia kompensacyjnego.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Jeśli zastanawiasz się czy w Twojej sprawie miało miejsce zdarzenie medyczne uprawniające Cię do wypłaty świadczenie kompensacyjnego lub masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości dotyczące swoich praw – zgłoś się do Kancelarii UrbanAdwokaci z Kancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie specjalizują się w prowadzeniu spraw z zakresu prawa medycznego i błędów lekarskich, prowadzimy sprawy o odszkodowania z tytułu błędów medycznych, prowadzimy także obsługę podmiotów medycznychSkontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Paulina Grzelak z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności