Rada nadzorcza to jeden z fundamentalnych organów spółki, odpowiedzialny za nadzór nad jej działalnością. W wielu krajach, w tym w Polsce, rola rady nadzorczej jest regulowana przez przepisy prawa handlowego oraz wewnętrzne regulaminy spółek.

Z poniższego artykułu  poświęconego radzie nadzorczej w spółce akcyjnej czytelnik będzie mógł dowiedzieć się:

  • Czym jest rada nadzorcza;
  • Jaka jest rola rady nadzorczej;
  • Jakie są funkcje rady nadzorczej;
  • Na czym polega działalność rady nadzorczej w spółce akcyjnej;
  • Jakie są kompetencje rady nadzorczej w spółce akcyjnej;
  • Czy rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki.

Czym jest rada nadzorcza

Rada nadzorcza jest jednym z organów spółki. Można wręcz powiedzieć, że jest to jeden z kluczowych organów spółki. Najczęściej występuje ona w spółkach akcyjnych, które z definicji są dużymi i znaczącymi podmiotami w obrocie prawno-gospodarczym. Naturalnie, rada nadzorcza funkcjonuje również w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością.

Rola rady nadzorczej

Podstawową rolą jest nadzór nad działalnością zarządu i kontrola nad kluczowymi decyzjami podejmowanymi przez spółkę. Członkowie rady nadzorczej są powoływani przez walne zgromadzenie akcjonariuszy lub udziałowców, a ich zadaniem jest reprezentowanie interesów właścicieli spółki i dbanie o jej długoterminowy rozwój.

Funkcje rady nadzorczej

Rada nadzorcza pełni przede wszystkim funkcję kontrolną. Jej głównym zadaniem jest nadzór nad działalnością zarządu spółki oraz ocena jej wyników. Do podstawowych funkcji rady nadzorczej należą:

  1. Kontrola finansowa
  2. Ocena zarządu
  3. Zatwierdzanie strategii
  4. Zarządzanie ryzykiem

Działalność rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Działalność rady nadzorczej w spółce akcyjnej zostały uregulowane w art. 382 Kodeksu spółek handlowych (dalej jako k.s.h.).

Zgodnie z art. 382 § 1 „Rada nadzorcza sprawuje stały nadzór nad działalnością spółki we wszystkich dziedzinach jej działalności”.

Według § 3 wspomnianego wyżej przepisu do szczególnych obowiązków rady nadzorczej należą:

„1)  ocena sprawozdań, o których mowa w art. 395 § 2 pkt 1, w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami i ze stanem faktycznym;

2)    ocena wniosków zarządu dotyczących podziału zysku albo pokrycia straty;

3)    sporządzanie oraz składanie walnemu zgromadzeniu corocznego pisemnego sprawozdania za ubiegły rok obrotowy (sprawozdanie rady nadzorczej)”.

Kompetencje rady nadzorczej w spółce akcyjnej

Zgodnie z art. 383 k.s.h.

“§  1.         Do kompetencji rady nadzorczej należy również zawieszanie, z ważnych powodów, w czynnościach poszczególnych lub wszystkich członków zarządu oraz delegowanie członków rady nadzorczej, na okres nie dłuższy niż trzy miesiące, do czasowego wykonywania czynności członków zarządu, którzy zostali odwołani, złożyli rezygnację albo z innych przyczyn nie mogą sprawować swoich czynności.

§  2.         W przypadku niemożności sprawowania czynności przez członka zarządu rada nadzorcza powinna niezwłocznie podjąć odpowiednie działania w celu dokonania zmiany w składzie zarządu”.

Czy kompetencje rady nadzorczej w spółce handlowej są określone jedynie w przepisach k.s.h.?

Nie, zgodnie z art. 384 k.s.h. statut spółki może rozszerzyć uprawnienia rady nadzorcze.  

Czy rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki?

Tak, zgodnie z art. 382 § 4 k.s.h. “w celu wykonania swoich obowiązków rada nadzorcza może badać wszystkie dokumenty spółki, dokonywać rewizji stanu majątku spółki oraz żądać od zarządu, prokurentów i osób zatrudnionych w spółce na podstawie umowy o pracę lub wykonujących na rzecz spółki w sposób regularny określone czynności na podstawie umowy o dzieło, umowy zlecenia albo innej umowy o podobnym charakterze sporządzenia lub przekazania wszelkich informacji, dokumentów, sprawozdań lub wyjaśnień dotyczących spółki, w szczególności jej działalności lub majątku. Przedmiotem żądania mogą być również posiadane przez organ lub osobę obowiązaną informacje, sprawozdania lub wyjaśnienia dotyczące spółek zależnych oraz spółek powiązanych”.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: aplikant adwokacki Małgorzata Cwynar z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności