W dzisiejszych czasach, kiedy ochrona danych osobowych jest priorytetem, udostępnienie dokumentacji medycznej staje się procesem wymagającym szczególnej uwagi. Ze względu na ogromne znaczenie interesów pacjenta, które są chronione poprzez prawo dostępu do dokumentacji medycznej, sądy przyjmują w tej kwestii bardzo restrykcyjne podejście.

Kto może żądać dostępu do informacji medycznej?

Podmiotami uprawnionymi jest sam pacjent, przedstawiciel ustawowy lub osoba upoważniona przez pacjenta. Informacji medycznej można również żądać po śmierci pacjenta, wtedy osobą uprawnioną jest osoba bliska zmarłego. Wyjątkiem od tego stanu rzeczy jest brak zgody innej osoby bliskiej lub pacjent za życia wyraził sprzeciw w tym przedmiocie. W takich przypadkach w razie sporów będzie decydował sąd.

Wniosek o udostepnienie dokumentacji medycznej

Udostępnienie dokumentacji medycznej następuje na wniosek osoby uprawnionej. Przepisy prawa nie określają jego obligatoryjnych elementów, jednakże z celu tego rodzaju żądania, należy wnioskować, że powinien on zawierać m.in. oznaczenie osoby pacjenta, którego dokumentacja medyczna ma zostać udostępniona oraz precyzyjne wskazanie zakresu dokumentacji medycznej, którą chcemy uzyskać. Forma wniosku nie została uregulowana przepisami prawa, można zatem przyjąć założenie, że wniosek można złożyć w dowolnej formie.

Czy placówka medyczna może odmówić udzielenia informacji?

Prawo pacjenta do udostepnienia dokumentacji medycznej ma niezwykle ważny charakter, dlatego, że zabezpiecza jego interesy. Próby jego ograniczenia przez podmioty medyczne mogą budzić szereg wątpliwości. W świetle orzecznictwa, priorytetowo traktowane są interesy pacjentów, a ich prawa są bezwzględnie szanowane. Ograniczenie dostępu do dokumentacji medycznej może mieć miejsce jedynie w sytuacjach wyjątkowych, takich jak na przykład awarie systemów informatycznych, które stanowią rzeczywiste zagrożenie dla poufności i integralności danych pacjenta. W takim przypadku placówka gromadząca nasze dane powinna złożyć odpowiednie oświadczenie o odmowie jej udostępnienia wraz z podaniem przyczyny.

Źródło: Pixabay

W jaki sposób może być udostępniona dokumentacja medyczna?

Sposób udostępnienia dokumentacji medycznej został bardzo szczegółowo wskazany w przepisach o Prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta, zgodnie z art. 27 wspomnianej ustawy dokumentacja jest udostępniana:

  • do wglądu, w tym także do baz danych na miejscu, z zapewnieniem pacjentowi możliwości sporządzenia notatek lub zdjęć;
  • przez sporządzenie jej wyciągu, odpisu, kopii lub wydruku;
  • przez wydanie oryginału za potwierdzeniem odbioru i z zastrzeżeniem zwrotu po wykorzystaniu, na żądanie organów władzy publicznej albo sądów powszechnych, a także w przypadku, gdy zwłoka w wydaniu dokumentacji mogłaby spowodować zagrożenie życia lub zdrowia pacjenta;
  • za pośrednictwem środków komunikacji elektronicznej
  • na informatycznym nośniku danych

Podsumowanie

Udostępnienie informacji medycznej przez podmioty medyczne jest procesem kluczowym dla zapewnienia sprawnego i właściwego funkcjonowania tych placówek. Zapewnienie bezpieczeństwa, poufności oraz poszanowania praw pacjenta stanowi priorytetowy obowiązek każdej placówki medycznej. W celu uniknięcia sytuacji konfliktowych stosowanie odpowiednich procedur oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: praktykant Dominik Radamski z Kancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów).

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności