Od początku tego roku obowiązuje tzw. „ustawa Kamilka”, będąca nowelizacją przepisów mających na celu skuteczniejszą ochronę dzieci przed przemocą. W ramach tej ustawy wprowadzono obowiązek wdrożenia Standardów Ochrony Małoletnich, ustanowionych na mocy nowelizacji dotyczącej zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego oraz innych ustaw. 

Termin wdrożenia nowych regulacji

Chociaż nowe przepisy obowiązują od 15 lutego 2024 r., ustawodawca przewidział sześciomiesięczny okres na wdrożenie odpowiednich regulacji przez zobowiązane podmioty. Ostateczny termin na wprowadzenie Standardów Ochrony Małoletnich upływa 15 sierpnia 2024 r.

Kogo dotyczy obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich?

Obowiązek ten dotyczy szerokiego zakresu podmiotów. Zgodnie z art. 22b ustawy o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym i ochronie małoletnich obowiązek wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich mają:

 • Organy zarządzające jednostkami systemu oświaty, w tym szkołami, przedszkolami oraz innymi placówkami edukacyjnymi, opiekuńczymi, wychowawczymi, resocjalizacyjnymi, religijnymi, artystycznymi, medycznymi, rekreacyjnymi, sportowymi lub związanymi z rozwijaniem zainteresowań, do których uczęszczają lub mogą uczęszczać małoletni.
 • Organizatorzy działalności oświatowej, opiekuńczej, wychowawczej, resocjalizacyjnej, religijnej, artystycznej, medycznej, rekreacyjnej, sportowej lub związanej z rozwijaniem zainteresowań przez małoletnich.

Kluczowe regulacje w Standardach Ochrony Małoletnich

Standardy muszą być dostosowane do charakteru oraz rodzaju placówki lub prowadzonej działalności. Kluczowe regulacje, które muszą być uwzględnione, to:

 •  Zasady zapewniające bezpieczne relacje między małoletnimi a personelem placówki, w tym wykaz zachowań niedozwolonych wobec małoletnich.
 • Procedury interwencyjne w przypadku podejrzenia krzywdzenia małoletniego lub posiadania informacji o takim krzywdzeniu.
 •  Procedury oraz osoby odpowiedzialne za zgłaszanie podejrzeń przestępstw na szkodę małoletnich oraz zawiadamianie sądu opiekuńczego.
 •  Zasady przeglądu i aktualizacji standardów.
 •   Zakres kompetencji osoby odpowiedzialnej za przygotowanie personelu do stosowania standardów oraz sposób dokumentowania tej czynności.
 •  Zasady udostępniania standardów rodzicom, opiekunom prawnym oraz małoletnim.
 •   Procedury dokumentowania i przechowywania zgłoszonych incydentów zagrażających dobru małoletnich.

Standardy muszą również uwzględniać potrzeby dzieci z niepełnosprawnościami oraz ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.

Obowiązki pracodawców

Pracodawcy oraz inni organizatorzy przed dopuszczeniem osoby do pracy z małoletnimi muszą uzyskać informacje, czy dana osoba figuruje w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym oraz sprawdzić Krajowy Rejestr Karny. Dotyczy to całego personelu jednostki, w tym pracowników, współpracowników, stażystów i wolontariuszy. W ramach rekrutacji konieczne jest także sprawdzanie referencji i przygotowania kandydatów do pracy z dziećmi.

Podmioty zobowiązane do wprowadzenia Standardów Ochrony Małoletnich muszą co najmniej raz na dwa lata dokonywać oceny tych standardów. Kontrolę nad wypełnianiem obowiązków w tym zakresie sprawują:

 •  Organy prowadzące jednostki systemu oświaty oraz organy nadzorujące te jednostki.
 •  Organy zarządzające lub nadzorujące placówki związane z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem i opieką nad małoletnimi.

Dodatkowo, kontrolę mogą sprawować wójtowie, burmistrzowie, prezydenci miast, starostowie i marszałkowie województw. Mogą oni upoważniać do tego zadania pracowników urzędów marszałkowskich, powiatowych, miejskich lub gminnych oraz funkcjonariuszy straży gminnych.

Sankcje za niewykonanie obowiązków

Podmiot, który nie wprowadzi Standardów Ochrony Małoletnich, podlega karze grzywny do 250 zł lub karze nagany. W przypadku ponownego naruszenia obowiązku, grzywna wynosi co najmniej 1 000 zł.

Nowe przepisy mają na celu skuteczne zapobieganie krzywdzeniu dzieci oraz zapewnienie odpowiedniej reakcji w przypadku wykrycia takich incydentów. Właściwe wdrożenie i przestrzeganie Standardów Ochrony Małoletnich jest kluczowe dla ochrony i bezpieczeństwa dzieci.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Dominik Radamski z Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności