Krajowy Rejestr Sądowy (KRS) jest obok Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG) jest najbardziej znanym rejestrem podmiotów gospodarczych oraz pozostałych organizacji. KRS od CEIDG odróżniają podmioty, które mogą być do nich wpisane. Do 2001 roku obowiązywał rejestr handlowy, który zastąpił KRS.

Co to jest Krajowy Rejestr Sądowy (KRS)?

KRS jest rodzajem rejestru publicznego, prowadzony przez wybrane sądy rejonowe oraz Ministerstwo Sprawiedliwości. Rejestr prowadzą w systemie teleinformatycznym sądy rejonowe (sądy gospodarcze), zwane jako „sądy rejestrowe”.

Z czego składa się rejestr KRS?

Krajowy Rejestr Sądowy składa się z trzech niezależnych od siebie rejestrów:

 1. rejestru przedsiębiorców;
 2. rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej;
 3. rejestru dłużników niewypłacalnych.

Co znajduje się w Rejestrze przedsiębiorców KRS?

W rejestrze przedsiębiorców znajdują się podmioty z uwagi na ich formę organizacyjno-prawną. To, że dany podmiot znajduje się w rejestrze przedsiębiorców nie znaczy, że z urzędu otrzymują status przedsiębiorców. Samo sformułowanie „rejestr przedsiębiorców” nie jest w pełni adekwatne do określenia podmiotów w nim figurujących. Poniższy katalog podmiotów stanowi jedynie pochodną obserwacji praktyki gospodarczej, z której wynika, że formy organizacyjno-prawne są przeznaczone do prowadzenia działalności gospodarczej. Nie oznacza to jednak, że każdy z podmiotów podlegający wpisowi do rejestru przedsiębiorców prowadzi działalność gospodarczą.

Do Rejestru Przedsiębiorców KRS wpisywane są następujące podmioty:

 1. spółki jawne
 2. europejskie zgrupowania interesów gospodarczych
 3. spółki partnerskie
 4. spółki komandytowe
 5. spółki komandytowo-akcyjne
 6. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością
 7. proste spółki akcyjne 
 8. spółki akcyjne
 9. spółki europejskie
 10. spółdzielnie
 11. spółdzielnie europejskie
 12.  przedsiębiorstwa państwowe
 13. instytuty badawcze i instytuty działające w ramach Sieci Badawczej Łukasiewicz
 14. towarzystwa ubezpieczeń wzajemnych
 15. towarzystwa reasekuracji wzajemnej
 16. inne osoby prawne, jeżeli wykonują działalność gospodarczą i podlegają obowiązkowi wpisu do rejestru
 17. oddziały przedsiębiorców zagranicznych działających na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 18. główne oddziały zagranicznych zakładów ubezpieczeń
 19. główne oddziały zagranicznych zakładów reasekuracji
 20. instytucje gospodarki budżetowej.

Jakie dane wpisywane są do Rejestru Przedsiębiorców KRS?

Każdy podmiot ma wpisywane następujące dane do KRS:

 1. nazwę lub firmę, pod którą działa,
 2. oznaczenie jego formy prawnej,
 3. jego siedzibę i adres,
 4. jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców posiada oddziały –także ich siedziby i adresy,
 5. oznaczenie jego poprzedniego numeru rejestru sądowego,
 6. jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony zostałw wyniku przekształcenia lub podziału innego podmiotu albo połączenia innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze wzmiankę o sposobie powstania podmiotu, a także oznaczenia poprzednich numerów rejestru. Jeżeli podmiot wpisany do rejestru przedsiębiorców utworzony został w wyniku koncentracji innych podmiotów, zamieszcza się w tym rejestrze także oznaczenie poprzednich numerów tego rejestru oraz numer idatę decyzji Prezesa Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,
 7. wzmiankę o wykonywaniu działalności gospodarczej z innymi podmiotami na podstawie umowy spółki cywilnej,
 8. NIP albo informację o jego unieważnieniu lub uchyleniu;
 9. przypadku gdy podmiot je posiada – adres strony internetowej i adres poczty elektronicznej;
Specjalista od spółek adwokat przedsiębiorcy obsługa prawna online prawnik rejestracja w KRS
Photo by Morning Brew on Unsplash

Rejestr stowarzyszeń, innych organizacji społecznych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w KRS

Do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej wpisuje się podmioty, których aktywność w obrocie prawnym nie jest związana z działaniami komercyjnymi, tj. prowadzą pozagospodarczy wymiar działalności.

W odniesieniu do niektórych podmiotów podlegających wpisowi do rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej w ustawach ustrojowych przewiduje się możliwość podjęcia przez takie podmioty działalności gospodarczej; w takim wypadku przewiduje się „równorzędny” wpis w rejestrze przedsiębiorców.

Kogo wpisuje się do rejestru dłużników niewypłacalnych KRS?

Do rejestru dłużników niewypłacalnych wpisuje się z urzędu:

 1. osoby fizyczne wykonujące działalność gospodarczą, jeżeli ogłoszono ich upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie ich upadłości został prawomocnie oddalony albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 2. osoby fizyczne nieprowadzące działalności gospodarczej, jeżeli ogłoszono ich upadłość;
 3. wspólników ponoszących odpowiedzialność całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki, z wyłączeniem komandytariuszy w spółce komandytowej, jeżeli ogłoszono jej upadłość lub jeżeli wniosek o ogłoszenie jej upadłości został prawomocnie oddalony albo umorzono prowadzoną przeciwko nim egzekucję sądową lub administracyjną z uwagi na fakt, iż z egzekucji nie uzyska się sumy wyższej od kosztów egzekucyjnych;
 4. dłużników, którzy zostali zobowiązani do wyjawienia majątku w trybie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego o postępowaniu egzekucyjnym;
 5. osoby, które przez sąd upadłościowy zostały pozbawione prawa prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek oraz pełnienia funkcji członka rady nadzorczej, reprezentanta lub pełnomocnika współce handlowej, przedsiębiorstwie państwowym, spółdzielni, fundacji lub stowarzyszeniu;
 6. dłużników, o których mowa w określonych przepisach Kodeksu postępowania cywilnego.

Po co jest KRS?

Głównym celem KRS jest ewidencja podmiotów, która ma wpływ na bezpieczeństwo obrotu prawnego. Krajowy Rejestr Sądowy KRS jest rejestrem jawnym. Kolejną funkcją KRS jest funkcja informacyjna, która ma szeroki charakter. Dane zgromadzone w rejestrze mogą być przekazywane innym podmiotom działającym w sferze władzy publicznej.

Podmioty, które posiadają numer KRS można znaleźć dzięki wyszukiwarce znajdującej się na stronie Ministra Sprawiedliwości dostępnej pod adresem: kliknij TU. Wyszukując podmiot należy wskazać co najmniej: numer KRS, NIP, REGON lub nazwa albo adres przedsiębiorcy. Po wyszukaniu podmiotu pojawiają się podstawowe informacje o spółce. Dodatkowo można otrzymać aktualny wydruk z KRS.

Wyszukiwarka KRS jest bardzo przydatna jeżeli chcesz sprawdzić przyszłego kontrahenta, informacja o wysokości kapitału zakładowego, zadłużeniach, prowadzonych postępowaniach czy osobami uprawnionymi do reprezentowania spółki jest kluczowa jeżeli chcesz prowadzić bezpieczny biznes.

Nasza Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa specjalizuje się w prawie gospodarczym, korporacyjnym, prawie spółek handlowycheBiznesie.

Jeżeli potrzebujesz pomocy prawnej związanej z Krajowym Rejestrem Sądowym KRS, umów się z nami na spotkanie – 884 888 536. Pozostajemy do dyspozycji.

Autor: adwokat Ewelina Urban Kancelaria Adwokacka Urban Rzeszów.

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...