Spółka komandytowa jest jedną z czterech spółek osobowych. Coraz częściej przedsiębiorcy zastanawiają się czy warto zarejestrować spółkę lub przekształcić jednoosobową działalność w spółkę. Osoby zamierzające podjąć prowadzenie działalności gospodarczej w formie spółki osobowej mają swobodny wybór pomiędzy spółką jawną, spółką komandytową oraz spółką komandytowo-akcyjną. W dzisiejszym wpisie przybliżamy założenia spółki komandytowej.

Spółka Komandytowa – kodeks spółek handlowych

Spółka komandytowa jest spółką osobową osobową mającą na celu prowadzenie przedsiębiorstwa pod własną firmą, w której wobec wierzycieli za zobowiązania spółki co najmniej jeden wspólnik odpowiada bez ograniczenia (komplementariusz), a odpowiedzialność co najmniej jednego wspólnika (komandytariusza) jest ograniczona.

Wspólnicy spółki komandytowej

W spółce komandytowej, inaczej niż w spółce jawnej i partnerskiej (ale podobnie jak w spółce komandytowo-akcyjnej) wspólnicy występują w dwojaki sposób, których odróżnia odpowiedzialność jaką ponoszą. Pierwszy rodzaj wspólników nazywany komplementariuszem odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony (podobnie jak wspólnik spółki jawnej). Drugi rodzaj – komandytariusz, którego odpowiedzialność za zobowiązania spółki jest ograniczona sumą komandytową.

Czy spółka komandytowa może być jednoosobowa?

Z uwagi na to że w spółce występuje podział wspólników na komandytariuszy i komplementariuszy, spółka komandytowa musi być zawsze spółką co najmniej dwuosobową i nigdy nie będzie istniała jako spółka jednoosobowa. Nie jest prawnie dopuszczalne łączne bycie komplementariuszem i komandytariuszem, byłoby to całkowicie sprzeczne z naturą spółki komandytowej. W naturze tej spółki leży nieograniczona odpowiedzialność jednego z jej wspólników (komplementariusza) za zobowiązania spółki, a ograniczona drugiego (komandytariusza). 

Kto może być wspólnikiem spółki komandytowej?

Wspólnikiem – czyli komandytariuszem albo komplementariuszem może być każdy podmiot prawa. Może nim być zarówno osoba fizyczna, osoba prawna, jak i podmiot bezosobowy. Oznacza to że wspólnikiem spółki komandytowej może być inna spółka.

Jaka jest odpowiedzialność wspólników w spółce komandytowej?

W spółce komandytowej mamy dwa rodzaje wspólników i tym samym dwa rodzaje zakresu odpowiedzialności za zobowiązania. Komplementariusz odpowiada w sposób nieograniczony, natomiast odpowiedzialność komandytariusza jest ograniczona do wysokości sumy komandytowej.

Uwaga! Odpowiedzialność komandytariusza będzie miała charakter nieograniczony, jeżeli w firmie spółki zostanie zamieszczone jego imię i nazwisko.

Co powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

Umowa spółki komandytowej powinna zawierać:

 1. firmę i siedzibę spółki
 2. przedmiot działalności spółki
 3. czas trwania spółki, jeżeli jest oznaczony
 4. oznaczenie wkładów wnoszonych przez każdego wspólnika i ich wartość 
 5. oznaczony kwotowo zakres odpowiedzialności każdego komandytariusza wobec wierzycieli (sumę komandytową).

Umowa spółki komandytowej stanowi konieczny element procesu tworzenia spółki, niemniej nie jest on wystarczający, ponieważ umowa spółki nie tworzy jeszcze nowego bytu prawnego. Do powstania spółki komandytowej, obok umowy, konieczny jest również wpis spółki do rejestru.

Wkład wspólnika w spółkę komandytowej

Podstawowym obowiązkiem każdego wspólnika spółki handlowej jest wniesienie wkładu. Dzięki niemu wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągnięcia wspólnego celu spółki. W umowie spółki należy oznaczyć wkłady wnoszone przez każdego wspólnika i ich wartości. Wspólnik spółki komandytowej ma prawo wnieść do spółki wkład, do którego wniesienia zobowiązał się w umowie spółki. Wspólnik nie ma prawa wnieść do spółki wkładów niewskazanych w umowie spółki.

Suma komandytowa w umowie spółki

Umowa spółki komandytowej musi określać sumę komandytową, która stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki. Jest ona określana kwotowo. W przypadku występowania w spółce więcej niż jednego komandytariusza, odrębnie dla każdego z nich jest ustalana suma komandytowa.

Jaką funkcję pełni suma komandytowa?

Suma komandytowa pełni funkcję gwarancyjną:

 • wobec wierzycieli spółki, którzy w jej granicach mogą oczekiwać zaspokojenia zobowiązań spółki komandytowej z majątku komandytariusza,
 • wobec komandytariusza, który dzięki sumie komandytowej nie odpowiada za zobowiązania spółki w sposób nieograniczony.

Wpis spółki komandytowej do KRS

Wpis do rejestru jest drugim, obok umowy, koniecznym warunkiem powstania spółki komandytowej. Umożliwia on przedsiębiorcy rozpoczęcie wykonywania działalności gospodarczej, a także zgodnie z zasadą jawności wpisów do KRS daje jawność jej działalności i struktury dla osób trzecich.

Jakie informacje należy podać przy rejestracji spółki komandytowej w KRS?

Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego powinno zawierać:

 1. firmę, siedzibę i adres spółki
 2. przedmiot działalności spółki
 3. nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komplementariuszy oraz odrębnie nazwiska i imiona albo firmy (nazwy) komandytariuszy,
 4. okoliczności dotyczące ograniczenia zdolności wspólnika do czynności prawnych, jeżeli takie istnieją
 5. nazwiska i imiona osób uprawnionych do reprezentowania spółki i sposób reprezentacji
 6. w przypadku gdy komplementariusze powierzyli tylko niektórym spośród siebie prowadzenie spraw spółki – zaznaczenie tej okoliczności
 7. sumę komandytową.
plan przekształcenia umowy spółki komandytowej rozrysowanie na białej tablicy strategia pomysły pomoc prawna kancelarii adwokata ochrona biznesplan
Photo by Kaleidico on Unsplash

Co należy zrobić po rejestracji spółki komandytowej w KRS?

Po zarejestrowaniu spółki komandytowej w KRS należy pamiętać o:

 1. zgłoszeniu danych uzupełniających do urzędu skarbowego (NIP-8)
 2. założeniu rachunku bankowego dla spółki
 3. o złożeniu do urzędu skarbowego deklaracji PCC-3 (a następnie opłacenie podatku od czynności cywilnoprawnych w zw. z wniesieniem wkładów do spółki komandytowej). Podatek ten pobierze notariusz w przypadku zawarcia umowy przed nim.
 4. Numer NIP i REGON nadawane są „automatycznie” przy rejestracji spółki w KRS.

Kto reprezentuje spółkę komandytową?

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. 

Kto może prowadzić sprawy spółki komandytowej?

Zgodnie z zapisem kodeksowym komandytariusz nie ma prawa ani obowiązku prowadzenia spraw spółki. Wyjątkiem od powyższego może być zapis umowny.

Prowadzenie spraw spółki, należy rozumieć: czynności zwykłe, czynności przekraczające zakres zwykłych czynności spółki, czynności nagłe oraz ustanowienie prokury. Prowadzenie spraw spółki to m.in. podejmowanie uchwał, wydawanie decyzji, opinii, organizowanie działalności spółki w sposób zgodny z przedmiotem jej działania i realizowanie celu gospodarczego spółki.

Ustawa wskazuje, ze w sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp.k.)

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (sp. z o.o. sp.k.) jest konstrukcją spółki komandytowej, w której komplementariuszem jest spółka z o.o., a komandytariuszem jest wspólnik tej spółki z o.o. bądź inna osoba fizyczna.

Czyli innymi słowy Sp. z o.o. spółka komandytowa to spółka komandytowa, której jednym ze wspólników (komplementariuszem) jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością. Komandytariuszami tej spółki mogą być zarówno osoby fizyczne, osoby prawne, a także inne spółki osobowe (jawne czy komandytowe).  Jest więc to pewnego rodzaju hybryda dwóch spółek, którym celem dotychczas było zmniejszenie podatków przy osiąganiu odpowiednio wysokich obrotów.

Rozwiązanie spółki komandytowej

Rozwiązanie spółki polega na tym, że wspólnicy przestają dążyć do osiągnięcia wspólnego celu, jakim jest prowadzenie przedsiębiorstwa. Po podjęciu decyzji o rozwiązaniu spółki celem wspólników powinno być zakończenie i podsumowanie prowadzonej działalności oraz rozliczenie zysków i strat poniesionych przez spółkę.

Przekształcenie spółki komandytowej

Spółka komandytowa może zostać przekształcona w inną spółkę handlową. Spółka komandytowa może zostać przekształcona w inną spółkę osobową lub kapitałową.

Do przekształcenia spółki wymaga się:

 1. sporządzenia planu przekształcenia spółki wraz z załącznikami
 2. powzięcia uchwały o przekształceniu spółki
 3. powołania członków organów spółki przekształconej albo określenia wspólników prowadzących sprawy tej spółki i reprezentujących ją
 4. dokonania w rejestrze wpisu spółki przekształconej i wykreślenia spółki przekształcanej.

Nie ma możliwości przekształcenia spółki komandytowej w dwóch sytuacjach, gdy:

 1. spółka komandytowa jest w likwidacji i rozpoczęła podział majątku;
 2. spółka komandytowa jest w upadłości.

Jeżeli zainteresował Cię temat spółki komandytowej, potrzebujesz pomocy przy obsłudze prawnej lub przekształceniu – zadzwoń: 884 888 536 i umów się na spotkanie z adwokatem z Rzeszowa z Kancelarii Adwokackiej Urban.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pytania i odpowiedzi – kliknij TUTAJ
 2. spółka z o.o. – co trzeba o niej wiedzieć? – kliknij TUTAJ
 3. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – kliknij TUTAJ
 4. działanie na szkodę spółki – kliknij TUTAJ
 5. przymusowy wykup akcji spółki publicznej – kliknij TUTAJ
 6. polityka wynagrodzeń w spółce publicznej – kliknij TUTAJ
 7. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 8. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 9. jak założyć spółkę przez internet? – kliknij TUTAJ
 10. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ
 11. stowarzyszenia – kliknij TUTAJ
 12. upadłość konsumencka – kliknij TUTAJ
 13. ochrona firmy przed negatywnymi komentarzami w Internecie – kliknij TUTAJ

Autor: Ewelina Urban adwokat Rzeszów – Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...