Znakiem towarowym jest oznaczenie, które przedsiębiorcy zajmujący się produkcją lub świadczeniem usług stosują celem identyfikacji swoich produktów bądź efektów pracy. Miano to przysługuje każdemu oznaczeniu, które umożliwia odróżnienie towarów jednego przedsiębiorstwa od drugiego, a które jednocześnie można przedstawić w rejestrze, tak aby móc udzielić na dane oznakowanie zakres prawnej ochrony. Nie da się zaprzeczyć, że w dzisiejszych czasach, znaki towarowe spowszechniały do tego stopnia, że wykonywanie działalności gospodarczej bez nich jest w zasadzie dalece utrudnione. Niemniej jednak dalej zdarzają się sytuację, w których przedsiębiorca oznacza swoje towary oznakowaniem, które nie korzysta z ochrony przysługującej znakowi towarowemu, w rezultacie czego dochodzi nieraz do sytuacji, gdy pierwotny korzystający zmuszony jest zaprzestać używania oznakowania, które stworzył, ponieważ oznakowanie to zdążył zarejestrować inny przedsiębiorca. Jako, że rejestracja znaku towarowego wydaje się być raczej procedurą nieskomplikowaną, całkowicie nie zrozumiałee jest uparte unikanie przez przedsiębiorców jej podejmowania – w tym artykule zostanie więc przedstawiona krok po kroku, uwzględnieniem najistotniejszych aspektów.

Rejestracja znaku towarowego – komu przysługuje prawo do rejestracji znaku towarowego i na jaki okres zostaje przyznane?

Ochrona prawna udzielana na znak towarowy przysługuje zarówno osobom fizycznym, jak i osobom prawnym. Z uwagi na charakter jaki znak towarowy posiada, uprawnionymi do korzystania z ochrony przewidzianej dla niego są co do zasady przedsiębiorcy, jednakże przepisy dopuszczają, żeby prawo ochronne na znak towarowy zostało przyznane organowi administracji rządowej, państwowej jednostce organizacyjnej czy spółce Skarbu Państwa.

Dopuszczalność korzystania z ochrony przewidzianej na znak towarowy obejmuje zarówno podmioty, które zgłosiły wniosek o rejestrację (nabycie pierwotne), jak i podmioty, które nabyły do znaku towarowego prawa w późniejszym czasie (nabycie wtórne) – prawo do ochrony znaku towarowego jest bowiem zbywalne i może stanowić element obrotu.

Prawo ochrony znaku towarowego jest prawem terminowym. Jego przyznanie umożliwia uprawnionemu korzystanie z prawa przez okres 10 lat od daty zgłoszenia. Po tym okresie należy ponowić procedurę rejestracji.

Kiedy znak towarowy nie zostanie zarejestrowany?

Zgłoszenie rejestracyjne znaku towarowego może w pewnych sytuacjach nie zostać uwzględnione przez Urząd Patentowy, czyli organ powołany na podstawie ustawy do rozpoznawania spraw z tego zakresu i dokonywania odpowiednich rejestracji. Pierwsza kategoria sytuacji związana będzie z tym, iż zgłoszone do rejestracji oznaczenie nie będzie w sposób obiektywny spełniało przesłanek koniecznych do jego uznania za znak towarowy. Wśród tej grupy znajdują się chociażby sytuacje, w których oznaczenie:

 1. nie będzie nadawać się do odróżnienia towarów, dla których zostało zgłoszone, 
 2. będzie zawierać element, którego używanie obrażałoby uczucia religijne, patriotyczne lub tradycję narodową, albo będzie zawierać symbol chroniony, którego przetwarzanie wyłącza inny przepis szczególny (np. godło państwa),
 3. w swojej istocie mogłoby wprowadzać odbiorców w błąd,
 4. zawiera elementy graficzne, geograficzne, biologiczne, których używanie jest wyłączone na podstawie innych przepisów szczególnych,
 5. zawiera element, którego stosowanie wyłącza prawo Unii Europejskiej,
 6. z racji innych uwarunkowań nie może być znakiem towarowym.

Powyższe sytuację wyłączają możliwość rejestracji oznaczenia jako znaku towarowego z mocy samej ustawy – z tego powodu określa się je mianem bezwzględnych przesłanek odmowy udzielenia prawa ochronnego na znak towarowy.

Z kolei do druga kategoria przesłanek odmowy obejmuje sytuację, w których już w trakcie procedowania postępowania rejestracyjnego, organ rozpoznający sprawę zdecyduje się na nieuwzględnienie wniosku i wyda decyzję odmowną. Sytuacja taka zdarzyć może się wtedy, gdy oznaczenie co prawda spełnia przesłanki do uznania go za znak towarowy, jednakże takie samo oznaczenie bądź podobne zostało objęte w momencie składania wniosku procedurą rejestracyjną wszczętą przez inny podmiot bądź zostało prawomocnie i ostatecznie zakończone decyzją uwzględniającą, w rezultacie czego objęte jest już ochroną. 

Aby uniknąć sytuacji, w której zgłaszany wniosek o udzielenie ochrony konkretnemu oznaczeniu spotkał się z odmową, zaleca się przy składaniu wniosku zażądać wydania tzw. dowodu pierwszeństwa. Dokument ten potwierdza, iż wobec danego oznaczenia żadne postepowanie rejestracyjne dotychczas się nie toczyło, a wszczynana rejestracja jest pierwszą tego rodzaju – jego wydanie wyłącza możliwość zgłoszenia po tej dacie tożsamego wniosku o rejestrację innym podmiotom. Jeżeli wobec danego oznaczenia będzie toczyć się już jakieś postepowanie, organ odmówi wydania dowodu pierwszeństwa, co uczyni sytuację już na wstępie przejrzystą i klarowną i zapobiegnie powstawaniu po stronie wnioskodawcy ewentualnych kosztów prowadzenia postępowania i utratę czasu z tym związaną. Koszt wydania dowodu pierwszeństwa jest niewielki i wynosi na chwilę obecną 60,00 zł (słownie sześćdziesiąt złotych 00/100).

Jak rozpocząć procedurę rejestracji znaku towarowego?

Postepowanie rejestrowe wszczyna się wnioskiem – można złożyć go w Urzędzie Patentowym osobiście bądź przez profesjonalnego pełnomocnika, którym może być również rzecznik patentowy. Do wniosku należy załączyć opis znaku towarowego oraz jego graficznym oznaczeniem. Barwne znaki towarowe przedstawia się w kolorach, z podaniem klasyfikacji kolorów. 

Wniosek można złożyć na piśmie bądź za pomocą Internetu, tj. za pośrednictwem Platformy Usług Elektronicznych Urzędu patentowego (podpisując wniosek profilem e-PUAP).

sklep apple logo firmy które jest zarejestrowane przez firmę prawniczą opatentowany rysunek nadgryzionego jabłka cechy charakretyystyczne dla firmy
Photo by Laurenz Heymann on Unsplash

Jakie czynności podejmuje Urząd Patentowy w przedmiocie rejestracji znaku?

Po doręczeniu wniosku, organ oznacza sprawę odpowiednim repetytorium i przystępuje do zbadania treści wniosku pod względem formalnym. Stwierdzenie braków formalnych pisma obliguje organ do zawezwanie wnioskodawcy o ich uzupełnienie w terminie 14 dni pod rygorem umorzenia postępowania. 

W razie stwierdzenia, że wniosek jest kompletny, Urząd ujawnia oznaczenie, wobec którego dochodzi się objęcia ochroną znaku towarowego w wyszukiwarce systemowej, tak aby osoby postronne mogły się z nim zapoznać. Po ujawnieniu przystępuje do sprawdzenia czy wobec konkretnego oznaczenia nie zachodzą bezwzględne przesłanki odmowy udzielenia prawa na znak towarowy, a po stwierdzeniu ich braku – uznając, że może udzielić żądanego prawa – ogłasza zgłoszenie znaku towarowego w Biuletynie Urzędu Patentowego. Od momentu ogłoszenia w terminie 3 miesięcy, każda postronna osoba może zgłosić sprzeciw wobec przyznania danemu oznaczeniu znaku towarowego.

W razie niestwierdzenia zgłoszenia jakiegokolwiek sprzeciwu, Urząd Patentowy wydaje decyzję o udzieleniu prawa ochronnego na znak towarowy.  Po uprawomocnieniu się decyzji, organ wpisuje oznaczenie do prowadzonego przez siebie rejestru znaków towarowych.

Co dzieje się w sytuacji wydania decyzji odmownej udzielenia rejestracji znaku towarowego?

W sytuacji wpłynięcia sprzeciwu bądź ustalenia istnienia bezwzględnej przesłanki odmownej, organ zobowiązany jest jednak wydać decyzje odmowną. Zainteresowanemu, w terminie 2 miesięcy od dnia doręczenia decyzji przysługuje wniosek o ponowne rozpoznanie sprawy. W razie ponownego orzeknięcia w przedmiocie odmowy, wnioskodawca może druga decyzję zaskarżyć w drodze sądowo administracyjnej, tj. w ramach skargi do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie.

Czy rejestracja znaku towarowego podlega ogłoszeniu?

Po wpisaniu oznaczenia do rejestru znaków towarowych, organ wydaje tzw. świadectwo ochronne i ogłasza przyznanie prawa ochronnego na wnioskowane oznaczenie w Biuletynie Urzędu Patentowego. Zanim oznaczenie zostanie ogłoszone, organ wzywa wnioskodawcę do uiszczania opłaty tytułem ogłoszenia, która wnioskodawca musi w kwocie 90,00 zł (słownie dziewięćdziesiąt złotych 00/100) opłacić w terminie 3 miesięcy do dnia doręczenia wezwania.

Ile kosztuje procedura rejestracji znaku towarowego?

Aby Urząd Patentowy przeprowadził postepowanie rejestracyjne, od wniosku musi zostać uiszczona opłata. W chwili obecnej za zgłoszenie wniosku o rejestrację znaku towarowego w jednej klasie towarowej wynosi 450,00 zł (słownie czterysta pięćdziesiąt złotych 00/100), jeżeli wniosek jest składany na piśmie, zaś 400,00 zł (słownie czterysta złotych 00/100), jeżeli wniosek składany jest za wykorzystaniem Internetu. Jeżeli ochrona znaku towarowego wykracza poza jedną klasę towarową, od każdej kolejnej rozpoczętej pobiera się kwotę 120,00 zł (słownie sto dwadzieścia złotych 00/100).

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu wniosku o przyznanie prawa ochronnego na znak towarowy bądź potrzebujesz pomocy specjalisty przy procedurze rejestracji znaku towarowego– skontaktuj się z adwokatem z Rzeszowa z Kancelarii Adwokackiej Urban – zadzwoń –  884 888 536 umów się na spotkanie.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 2. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 3. jak założyć spółkę przez internet? – kliknij TUTAJ
 4. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ
 5. stowarzyszenia – kliknij TUTAJ
 6. upadłość konsumencka – kliknij TUTAJ
 7. ochrona firmy przed negatywnymi komentarzami w Internecie – kliknij TUTAJ
 8. likwidacja spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 9. wypłacanie kapitału ze spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 10. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością pytania i odpowiedzi – kliknij TUTAJ
 11. spółka z o.o. – co trzeba o niej wiedzieć? – kliknij TUTAJ
 12. przekształcenie jednoosobowej działalności w spółkę z o.o. – kliknij TUTAJ
 13. działanie na szkodę spółki – kliknij TUTAJ
 14. przymusowy wykup akcji spółki publicznej – kliknij TUTAJ
 15. polityka wynagrodzeń w spółce publicznej – kliknij TUTAJ

autor: Tomasz Kisielka aplikant adwokacki Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszowa

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności