Ogólne informacje 

Kontrakt menedżerski należy do umów nienazwanych, które nie są uregulowane przepisami prawa. W związku z tym podstawę prawną umowy kontraktowej stanowi art. 353 k.c. dotyczący zasady swobody umów. Zgodnie z nim strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego. W myśl tego zapisu strony kontraktu menedżerskiego mogą kształtować jej treść w dowolny sposób.  

Istota umowy kontaktowej sprowadza się do powierzenia przez jedną ze stron obowiązków związanych z prowadzeniem przedsiębiorstwa na rzecz drugiej oraz do zapłaty ustalonego wynagrodzenia. Zakres zadań, jaki obejmuje umowa może być bardzo szeroki. 

Przedmiot umowy dotyczyć może zarówno kwestii związanych z planowaniem i rozwojem firmy, jak i kierowaniem procesów w niej zachodzących, a także ich kontrolą. Może on zarządzać całym przedsiębiorstwem, jak i jego częścią, np. oddziałem. Warto zaznaczyć, że taki rodzaj umowy pozwala menedżerowi na dużą dowolność w kwestii wyboru sposobu zarządzania przedsiębiorstwem. To od niego bowiem zależy jaką formę i styl przyjmą przyjęte działania oraz w jakim kierunku nastąpi rozwój firmy. Niemniej jednak schemat postępowania musi być zgodny z zapisami wynikającymi z umowy. 

Kontrakt menedżerski należy do formy współpracy skierowanej do osób, które posiadają wysokie kwalifikacje zawodowe oraz pełnią funkcje kierownicze. Oznacza to, że taka osoba musi mieć zarówno widzę jak i kompetencje, a także bogate doświadczenie zawodowe, które umożliwi jej wykonywanie wyżej wspomnianych działań. Umowa o świadczenie usług menedżerskich może być zawarta z osobą fizyczną jak i przedsiębiorcą prowadzącym działalność gospodarczą. Nic nie stoi na przeszkodzie, by jedną ze stron umowy była też osoba prawna.  

Elementy umowy menedżerskiej  

Jak już wyżej wspomnieliśmy jedną z cech charakterystycznych umowy menedżerskiej jest jej elastyczność. W związku z tym strony umowy mogą swobodnie kształtować jej treść. Nie oznacza to jednak, że w tym wypadku nie mają zastosowania przepisy kodeksu cywilnego. 

Do podstawowych elementów kontaktu menedżerskiego można zaliczyć, m.in.: 

 • datę i miejsce zawarcia kontraktu, 
 • strony umowy, 
 • przedmiot umowy,
 • miejsce wykonywania umowy oraz czas jej trwania,
 • prawa i obowiązki stron,
 • wysokość wynagrodzenia,
 • odpowiedzialność stron,
 • zakres zadań oraz kryteria ich oceny,
 • klauzula poufności oraz zakaz konkurencji,
 • podstawy i tryb rozwiązywania umowy,
 • podpisy stron.
kontrakt menadżerski, umowa menadżerska, przedsiębiorca, umowy, obsługa przedsiębiorców, adwokat rzeszów
Photo by Mari Helin Photography on Unsplash

Odpowiedzialność zarządzającego

Jednym z elementów kontraktu menedżerskiego jest odpowiedzialność stron. Ten składnik niewątpliwie należy do jednych z najistotniejszych części składowych umowy, ponieważ menedżer odpowiada całym sowim majątkiem, bez ograniczeń – chyba że umowa stanowi inaczej. Z tego powodu tak istotnym jest, by kwestia ta została szczegółowo opisana w umowie. Zaznaczyć należy, że nie ma możliwości wyłączenia odpowiedzialności za szkodę, która została spowodowana umyślnie. Nie można także całkowicie wyłączyć odpowiedzialności obu stron umowy. Ponadto w umowie mogą pojawić się zapisy dotyczące kar umownych, wynikających z nieprzestrzegania zapisów umowy.  

Wynagrodzenie menedżera 

Wysokość pensji strony umowy ustalają w sposób dowolny. W związku z tym, iż nie jest to umowa opierająca się na przepisach kodeksu pracy, nie daje ona gwarancji otrzymywania najniższego wynagrodzenia. Wysokość płacy uzależniona jest m.in. od realizacji celów czy efektywności pracy menedżera. Kontrakt menedżerski może wskazywać również wynagrodzenie podstawowe i jego dodatkowe składniki. Ponadto strony umowy mogą w nim zawrzeć zapisy dotyczące częstotliwości jego wypłaty.  

Zalety i wady kontraktu menedżerskiego  

Nie ulega wątpliwości, że największą zaletą kontraktu menedżerskiego jest swoboda w zakresie konstruowania umowy, która daje duże pole manewru w zakresie prowadzenia negocjacji dotyczących jej warunków oraz wysokości wynagrodzenia. Kolejnym plusem jest elastyczny czas pracy. Będąc zatrudnionym na podstawie kontraktu menedżerskiego na pracę poświęcamy dowolną ilość czasu, albowiem nie pracujemy w określonym systemie czasu pracy. Oznacza to, że zamiast pracować np. 8 godzin dziennie, możemy w biurze spędzić dowolną ilość czasu, która będzie wystarczająca do wykonania zaplanowanych na dany dzień działań. Nie bez znaczenia pozostaje też fakt dużej swobody w podejmowaniu decyzji oraz braku bezpośredniej kontroli co stanowić może dla wielu osób bardzo duży atut.

Jednakże jak każda umowa, ta również nie jest wolna od wad. Menedżerowi nie będą przysługiwały świadczenia typowe dla stosunku pracy jak np. urlop wypoczynkowy czy jakiekolwiek inne płatne zwolnienie od pracy. Ponadto umowa menedżerska nie zapewnia gwarancji minimalnego wynagrodzenia, czy też ochrony przed zwolnieniem. Podkreślić tutaj należy, że wszystkie powyższe elementy można zawrzeć w umowie, przy czy należy to zrobić w taki sposób, by nie przekształcić jej w umowę o pracę. Niewątpliwą wadę stanowi też fakt odpowiedzialności menedżera, która jest znacznie większa niż pracownika zatrudnionego na podstawie umowy o pracę.

Ponadto w przypadku zatrudnienia na podstawie kontraktu menedżerskiego mamy do czynienia z brakiem ochrony trwałości stosunku pracy. Wspomnieć także należy, że jedną z cech umowy menedżerskiej jest brak ochrony trwałości stosunku pracy. Wiąże się on z niestabilnością zatrudnienia oraz ryzykiem szybkiego rozwiązania umowy. Ostatnią kwestią zasługującą na uwagę jest zakaz konkurencji. Niewątpliwie jest to element odstraszający wielu kandydatów, którzy obawiają się, że po zakończeniu współpracy trudno będzie im znaleźć nowe miejsce zatrudnienia. Warto jednak pamiętać, że umowa o zakazie konkurencji zawierana jest także tylko na czas trwania stosunku pracy. Nie istnieje konieczności przedłużania jej na czas określony po rozwiązaniu umowy o pracę.

Podsumowanie

Kontrakt menedżerski to rodzaj umowy nienazwanej, która z uwagi na swobodę w zakresie jej konstruowania obarczona jest wieloma plusami, jak i wadami. Przed przystąpieniem do jej podpisania warto zastanowić się, czy będzie ona dla nas rozwiązaniem korzystniejszym w porównaniu do umowy o pracę.  

Jeżeli potrzebujesz pomocy w zakresie opiniowania lub sporządzenia umowy kontraktowej skontaktuj się z adwokatem z Rzeszowa z Kancelarii Adwokackiej Urban – zadzwoń –  884 888 536 lub umów się na spotkanie korzystając z formularza kontaktowego.  

Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie posiada bogate doświadczenie w sporządzaniu i opiniowaniu umów polegającym na fachowym zabezpieczeniu interesów Klientów i ochrony ich praw w takcie postępowania kontraktowego.  

Nie jesteś z Rzeszowa? Nic straconego! Adwokat Ewelina Urban oraz Adwokat Jakub Urban świadczą również usługi online. Możesz skorzystać z naszej pomocy prawnej przez Internet lub przez telefon. 

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. cechy dobrego adwokata – kliknij TUTAJ
 2. prawnik, adwokat, radca prawny czym się różnią? – kliknij TUTAJ
 3. umowa spółki cywilnej – kliknij TUTAJ
 4. zmiany w CEIDG – kliknij TUTAJ
 5. przekształcenie – czyli ogólne informacje o zmianie w działalności gospodarczej – adwokat Rzeszów – kliknij TUTAJ
 6. nowa ustawa deweloperska – kliknij TUTAJ
 7. rada nadzorcza w spółce z o.o. – kliknij TUTAJ
 8. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 9. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 10. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ

autor: Paulina Grzelak z Kancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie 

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności