Z uwagi na zmieniające się przepisy, coraz częściej osoby prowadzące firmy zastanawiają się czy przekształcenie dotychczasowej formy prowadzonej działalności gospodarczej to odpowiednie dla nich rozwiązanie. Przedsiębiorcy którzy do nas trafiają często szukają adwokata z Rzeszowa, specjalisty od spółek w celu przeprowadzenia przekształcenia. Co powinniśmy wiedzieć o przekształceniu?

Czym jest przekształcenie? 

Przekształcenie prowadzonej działalności gospodarczej jest płynnym procesem, polegającym na zmianie dotychczasowej formy prawnej działalności. Głównym celem przekształcenia jest umożliwienie przedsiębiorcom dostosowania obranej wcześniej formy prawnej prowadzonej działalności, do zmieniających się warunków obrotu gospodarczego, bez konieczności jej likwidacji. Wiadomym jest, że prowadzenie działalności gospodarczej jest uzależnione od szeregu dynamicznie zmieniających się czynników. Stąd też odpowiednie reagowanie oraz dostosowywanie działalności do nowych warunków często przesądza o jej sukcesie. Mechanizmem, który jest przejawem wspomnianej pożądanej elastycznej reakcji przedsiębiorcy jest właśnie przekształcenie. 

Przekształcenie plusy i korzyści

Samo dokonanie przekształcenia jest wieloetapowym procesem, który pomimo pewnego stopnia skomplikowania, niesie za sobą wiele korzyści dla prowadzonej działalności. Mianowicie pozwala przedsiębiorcom na osiągnięcie pozytywnych, długofalowych efektów, spośród których można przede wszystkim wyszczególnić: 

 • zmianę zakresu odpowiedzialności za zobowiązania; 
 • obniżenie kosztów prowadzenia działalności; 
 • korzyści w zakresie rozliczeń podatkowych; 
 • zwiększenie kapitału. 

Przekształcenie i zasada kontynuacji w procesie przekształcenia 

Jest to podstawowa zasada, na której opiera się przekształcenie działalności gospodarczej. Zakłada ona przede wszystkim, że przekształconej spółce przysługują te same prawa oraz obowiązki, co ma swoje przełożenie na względy faktyczne, a mianowicie nie ma obowiązku aneksowania umów zawartych przed przekształceniem. Idzie za tym w parze również to, że przekształcona spółka pozostaje podmiotem zezwoleń, koncesji oraz ulg, które zostały przyznane spółce przed jej przekształceniem. 

Wspólnicy spółki przekształconej

Status wspólników spółki przekształcanej ulega również płynnej zmianie, a mianowicie z dniem przekształcenia stają się wspólnikami spółki przekształconej. Sytuacja ta napotyka niekiedy pewne wyjątki – wspólnik spółki przekształcanej może nie stać się wspólnikiem spółki przekształconej. Może to nastąpić między innymi w przypadku, gdy wspólnik głosował przeciw uchwale o przekształceniu spółki oraz po podjęciu uchwały zażądał zaprotokołowania sprzeciwu. W tej sytuacji wspólnik może żądać odkupu swoich udziałów lub akcji. 

Kiedy przekształcenie jest skuteczne?

Przekształcenie następuje z dniem rejestracji spółki przekształconej w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ze względu na usprawnienie procesów księgowych, przedsiębiorcy często wnioskują o zarejestrowanie w konkretnym dniu. Jest to bardzo praktyczne rozwiązanie, co do zasady aprobowane przez sądy. 

Dopuszczalność dokonania przekształcenia 

Należy cały czas mieć na uwadze to, że nie zawsze i nie każdą formę prawną prowadzonej działalności gospodarczej, będzie można swobodnie przekształcić w inną. Zgodnie z obowiązującym stanem prawnym, możliwe jest dokonanie następujących przekształceń: 

 • przedsiębiorca będący osobą fizyczną, który we własnym imieniu wykonuje działalność gospodarczą, może przekształcić swoją działalność w jednoosobową spółkę kapitałową (tj. w jednoosobową spółkę akcyjną bądź w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością); 
 • spółka cywilna może zostać przekształcona, co do zasady, w każdą spółkę handlową, przy czym należy pamiętać, że przy przekształceniu spółki cywilnej w spółkę jawną należy skorzystać z uproszczonej procedury przekształcenia; 
 • spółki: jawna, partnerska, komandytowa, komandytowo-akcyjna, z ograniczoną odpowiedzialnością, akcyjna – mogą zostać przekształcone w dowolną spółkę handlową. 

Co więcej należy pamiętać o tym, że niemożliwym jest przekształcenie spółki w likwidacji, która rozpoczęła podział majątku oraz spółki w upadłości. 

przekształcenie kolorów zmieniające się barwy grafika komputerowa prawie jak prawo
Photo by Nathan Watson on Unsplash

Przekształcenie – etapy

Dokonywane typy przekształceń przebiegają według podobnego schematu. Cały proces można podzielić na etapy, co bardzo dobrze zobrazuje jego przebieg. 

W pierwszej kolejności należy podjąć kroki zmierzające do przygotowania planu przekształcenia, a mianowicie należy przy pomocy księgowego (pkt I i II) oraz notariusza (pkt III i IV): 

I. dokonać wyceny składników majątku (aktywów i pasywów);

II. sporządzić sprawozdanie finansowe dla celów przekształcenia; 

III. przygotować projekt oświadczenia o przekształceniu przedsiębiorcy; 

 IV. projekt aktu założycielskiego spółki. 

Opisane w pkt I-IV dokumenty stanowią załączniki, które należy dołączyć do planu przekształcenia przedsiębiorcy. 

Księgowość przekształcenia

Jeżeli przedsiębiorca nie jest obowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych, to sprawozdanie finansowe sporządzone dla celów przekształcenia przygotowuje się w oparciu o podsumowanie zapisów w podatkowej księdze przychodów i rozchodów oraz innych ewidencji prowadzonych przez przedsiębiorcę dla celów podatkowych, spis z natury, a także inne dokumenty pozwalające na sporządzenie tego sprawozdania.

Plan przekształcenia

Następnie należy sporządzić plan przekształcenia, który następnie musi zostać zaopiniowany przez biegłego rewidenta pod kątem rzetelności oraz poprawności. Sporządzony plan przekształcenia należy zgłosić do Krajowego Rejestru Sądowego. 

Przekształcenie – Ile kosztuje biegły i jego opinia

Wniosek o wyznaczenie biegłego rewidenta podlega opłacie sądowej w kwocie 300 zł. Dochodzi do tego również koszt biegłego rewidenta, określany przez sąd na podstawie rachunku wystawionego przez biegłego rewidenta i zamyka się w przedziale 3000 – 5000 zł. 

Przedsiębiorca w przekształconej spółce

Na tym etapie należy powołać członków przekształconej  spółki: wraz ze złożeniem oświadczenia o przekształceniu, przedsiębiorca jest zobowiązany do powołania członków organów spółki przekształconej, którzy będą działali w jej imieniu. Nic nie stoi na przeszkodzie aby zarząd w spółce był jednoosobowy.

Następnym krokiem jest zawarcie umowy lub podpisanie statutu spółki przekształconej. 

O czym należy pamiętać przy przekształceniu

Podwójne zawiadomienie wspólników spółki o przekształceniu: pierwsze zawiadomienie – nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem podjęcia uchwały, drugie – w odstępie nie krótszym niż dwa tygodnie od daty pierwszego zawiadomienia.

Pracodawca powinien również pamiętać o zawiadomieniu pracowników o przejściu zakładu pracy, co najmniej na 30 dni przed przekształceniem 

Wspólnicy powinni podjąć uchwałę o przekształceniu spółki.

Przekształcenie – dokumenty do KRS

Złożenie wniosku do Krajowego Rejestru Sądowego o rejestrację przekształcenia spółki oraz wniosku o wykreślenie z biznes.gov.pl (dawne CEIDG). Do wniosku należy dołączyć również: 

 • umowę spółki z ograniczoną odpowiedzialnością;
 • oświadczenie o przekształceniu;
 • uchwałę o powołaniu prokurentów, jeżeli zostali powołani, wraz z ich zgodą na powołanie oraz adresem do doręczeń, 
 • listę wspólników wraz z adresami do doręczeń podpisaną przez wszystkich członków zarządu zgodą członków zarządu na ich powołanie wraz z adresami do doręczeń, 
 • opatrzone podpisami oświadczenia wszystkich członków zarządu, że wszyscy wspólnicy wnieśli w całości wkłady na pokrycie kapitału zakładowego, 
 • dowód uregulowania opłat od wniosku (500 zł) oraz ogłoszenia rejestracji tego wniosku (100 zł).

Termin złożenia wniosku o przekształcenie

Wniosek należy złożyć w terminie nieprzekraczającym 6 miesięcy od dnia zawarcia umowy spółki. Wniosek o rejestrację przekształcenia należy złożyć do sądu właściwego ze względu na siedzibę spółki oraz zamieścić w nim stosowną informację o tym, że dotychczas nie starano się nadanie NIP lub REGON. Wówczas przekształcona spółka otrzyma numer KRS, nowy numer NIP i REGON. Poza wnioskiem do KRS należy złożyć także wniosek w Monitorze Sądowym i Gospodarczym o ogłoszenie przekształcenia. 

Jeżeli jesteś przedsiębiorcą i szukasz informacji dotyczących przekształcenia, skontaktuj się z nami doradzimy czy w Twoim przypadku przekształcenie będzie korzystne, a jeżeli tak, to dobierzemy odpowiednią formę prawną do Twojego biznesu. Zadzwoń  –  884 888 536 lub napisz: sekretariat@kancelariaurban.com i umów się na konsultacje.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. rejestracja znaku towarowego – kliknij TUTAJ
 2. umowa spółki cywilnej – kliknij TUTAJ
 3. umowa leasingu – kliknij TUTAJ
 4. zmiany w CEIDG – kliknij TUTAJ
 5. prosta spółka akcyjna PSA – wsparcie dla Startup’ów? – kliknij TUTAJ
 6. 5 korzyści spółki z o.o. – kliknij TUTAJ
 7. rejestracja spółki – najczęstsze błędy – kliknij TUTAJ
 8. upadłość konsumencka – kliknij TUTAJ

autor: Martyna Gimlewicz Kancelaria Adwokacka Urban Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności