Tematem dzisiejszego artykułu będzie esencja związana z umowa o świadczenie usług reklamowych. Umowa ta należy do tzw. umów nienazwanych ze względu na brak jej uregulowania w Kodeksie cywilnym. Jej cechą główną jest to, że jedna ze stron umowy zobowiązuje się na wykonanie pewnych czynności wobec drugiego podmiotu. Z czym wiąże się umowa o świadczenie usług reklamowych, kto jest stroną umowy, jakie są jej elementy i czy istnieje możliwość odstąpienia od jej wykonania? Na te i kilka innych pytań przedstawimy odpowiedź w niniejszym artykule. Serdecznie zapraszamy!

Umowa o świadczenie usług reklamowych – kwestie prawne

Uwzględniając przepis zawarty w art. 750 k.c. w sytuacji, gdy umowa o świadczenie usług nie jest uregulowana innymi przepisami, należy stosować przepisy prawa dotyczące zlecenia. W przypadku umowy o świadczenie usług reklamowych najważniejszy jest rodzaj usług, jak i jej efekt końcowy. Dla przykładu: jeżeli przystąpiliśmy do umowy o świadczenie usług zgodnie, z którą musimy wykonać dane dzieło, wówczas istotną jej jest rezultat, a w związku z tym należy stosować postanowienia zawarte w k.c. dotyczących umowy o dzieło.

Co w sytuacji, gdy clue umowy jest wykonanie określonych czynności w danym czasie? W takiej sytuacji należy wzorować się na przepisach zawartych w kodeksie cywilnym dotyczących umowy zlecenia.

Umowa o świadczenie usług reklamowych, a zasada swobody umów

Uwzględniając art. 3531 k.c. należy przypomnieć, iż istnieje zasada swobody zawierania umów:

„Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby jego treść lub cel nie sprzeciwiały się właściwości (naturze) stosunku, ustawie ani zasadom współżycia społecznego”.

Strony wówczas dowolnie mogą kształtować jej treść, lecz z uwzględnieniem prawa. Co to oznacza w kwestii przedmiotowego artykułu? Strony mogą przyjąć rozwiązania zawarte w kodeksie cywilnym, które odnoszą się do danych umów bądź zmodyfikować je lub całkowicie odstąpić. 

Strony oraz elementy umowy o świadczenie usług reklamowych

Stronami umowy o świadczenie usług reklamowych są zleceniodawca (zamawiający) oraz wykonawca. Zamawiający zleca świadczenie usług reklamowych, natomiast wykonawca zobowiązuje się do świadczenia tychże usług na podstawie treści umowy. Jak zostało nadmienione wyżej, umowa o świadczenie usług reklamowych, jako umowa nienazwana winna zawierać elementy, które wzorowane są na umowie zlecenia:

 • określenie stron umowy; 
 • określenie miejsca oraz daty zawarcia umowy;
 • przedmiot umowy;
 • obowiązki stron;
 • czas trwania;
 • określenie wynagrodzenia;
 • warunki odpowiedzialności stron;
 • własnoręczne podpisy obu stron.

Co może należeć do przedmiotu umowy o świadczenie usług reklamowych? 

Należy mieć na uwadze, iż w treści umowy przedmiot jej winien być konkretnie określony. Zamierzeniem jak najbardziej dokładnego określenia rodzaju i zakresu świadczonych usług jest niezbędne do późniejszego ewentualnego dochodzenia roszczeń w przypadku niewykonania umowy bądź jej nienależytego wykonania.

W sytuacji, gdy przedmiotem umowy są usługi reklamowe, winno mieć się na uwadze, że zastosowanie będą miały przepisy ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Gdy jedna ze stron zobowiązuje się do wykonania np. reklamy, a zleceniodawca chciałby, aby po wykonaniu umowy posiadał prawa majątkowe do tego dzieła, wówczas obligatoryjnie należy zawrzeć odpowiednie zapisy o przeniesieniu autorskich prawa majątkowych. Będzie się to wiązało z tym, że zamawiający nabędzie wyłączne prawa do korzystania z zamawianego dzieła oraz będzie miał możliwość rozporządzania nim oraz pobierania pożytków. Należy te zapisy uwzględnić w treści umowy.

plakat reklama ogłoszenie muzeum sztuka prawo w sztuce usługi reklamowe realizacja umowa o świadczenie usług reklamowych
Photo by John Dean on Unsplash

Kim może być wykonawcą umowy o świadczenie usług reklamowych? 

Realizacją tego typu umowy najczęściej zajmują się agencje reklamowe. W tym miejscu należy zasygnalizować, że umieszczenie w treści umowy zapisu o możliwości powierzenia wykonania prac podmiotowi trzeciemu winno odbywać się tylko i wyłączenie za pisemną zgodą zamawiającego. Jakie to ma znaczenie? Bardzo często tego typu agencje zlecają innym podmiotom na podstawie umowy zlecenia wykonanie swoich zleceń. Wówczas mając odpowiednią klauzulę, wykonawca zobowiązany będzie do ponoszenia całkowitej odpowiedzialności za dzieło, mimo tego, że mógł zapłacić innej osobie za jej wykonanie.

Co więcej, w treści umowy należy zawrzeć, co zamawiający winien dostarczyć wykonawcy, aby mógł wykonać postanowienia umowy (różne potrzebne informacje dotyczące zamawiającego, takie jak oznaczenia firmowe, znaki, logotypy, które będą przydatne.

Kwestie związane z wynagrodzeniem za wykonanie umowy o świadczenie usług reklamowych

Za wykonanie usługi zamawiający ma obowiązek wypłacić wykonawcy wynagrodzenie. W treści umowy winno wskazać na zasady wyliczenia wynagrodzenia, a także na sposób zrealizowania zapłaty. Istnieje możliwość, aby wykonawca otrzymał najpierw zaliczkę, a po wykonaniu usługi resztę kwoty. Można również ustalić, że wynagrodzenie będzie wypłacane w częściach – po wykonaniu pewnych etapów pracy. 

Co więcej, wysokość wynagrodzenia nie musi być ustalona z góry – może przybrać postać wynagrodzenia kosztorysowego bądź ryczałtowego. Dodatkowo, strony mogą zawrzeć w umowie zapis, który będzie się odnosił do ewentualnych prac, jak i wysokości wynagrodzenia za nie.

Możliwość odstąpienia od umowy w umowie o świadczenie reklamowe

Przepisy przewidujące odstąpienie od umowy uregulowane są w kodeksie cywilnym. W związku z art. 3531 k.c. strony mogą w dowolny sposób uregulować tę kwestię:

Strony wobec tego mogą zawrzeć, że odstąpienie od umowy będzie możliwe tylko w określonym czasie (np. miesiąc od rozpoczęcia funkcjonowania umowy). Jeżeli po tym okresie jedna ze stron będzie mimo to chciała odstąpić od umowy, może się to wiązać z koniecznością zapłaty kary umownej. 

Strony umowy mogą również uregulować kwestię wypowiedzenia umowy. Ta sytuacja ma miejsce w chwili nienależytego wykonania jej bądź całkowitego niewykonania. Zamawiający może wówczas wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym. Dla wykonawcy wiązać się to będzie również z koniecznością zapłaty kary umownej. Warto zasygnalizować, że strony mają możliwość regulować swoje prawa i obowiązki w sposób bardziej rygorystyczny, niż przewiduje to kodeks cywilny. Zgodnie z dyspozycją zamieszczoną w art. 483 k.c. strony mogą zastrzec w umowie, że naprawienie szkody powstałej w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania niepieniężnego nastąpi przez zapłatę kary umownej. Wówczas dłużnik nie ma możliwości zwolnić się ze zobowiązania przez zapłatę kary umownej bez zgody wierzyciela. 

Związek siły wyższej z umową o świadczenie usług reklamowych

Wykonawca umowy nie będzie zobligowany do ponoszenia odpowiedzialności za niewykonanie bądź nienależyte wykonanie przedmiotowej umowy, w sytuacji, gdy przeszkodziła mu w tym siła wyższa. Dla jasności należy również umieścić w umowie ten zapis razem z określeniem sposobu postępowania w sytuacji zaistnienia siły wyższej. 

Jeżeli potrzebujesz pomocy przy sporządzeniu umowy dotyczącą wykonania świadczenia usług reklamowych bądź porady dotyczącej kwestii z nią związanych – skontaktuj się z adwokatem z Rzeszowa z Kancelarii Adwokackiej Urban – zadzwoń – 884 888 536 i umów się na spotkanie.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. umowa rezerwacyjna – kliknij TUTAJ
 2. umowa o rachunek powierniczy – kliknij TUTAJ
 3. umowa najmu okazjonalnego – kliknij TUTAJ
 4. umowa darowizny – kliknij TUTAJ
 5. umowa o dzieło – kliknij TUTAJ
 6. umowa zlecenia – kliknij TUTAJ
 7. stowarzyszenia – kliknij TUTAJ
 8. upadłość konsumencka – kliknij TUTAJ
 9. umowa spółki komandytowej – kliknij TUTAJ
 10. ochrona firmy przed negatywnymi komentarzami w Internecie – kliknij TUTAJ

Autor: Marcin Kapuściński – Kancelaria Adwokacka Urban z Rzeszów

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Miodowa 24/12
35-328 Rzeszów

NIP 792-220-86-81
REGON 368654682
nr konta Idea Bank
85 1950 0001 20060044 3169 0001

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

poniedziałek-piątek, 9-17
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...