Dane dotyczące prowadzonej przez Ciebie spółki uległy zmianie? Zmienił się wspólnik, a może postanowiłeś przenieść miejsce prowadzenia swojej działalności do innego miasta? Wiesz, że musisz zgłosić ten fakt w KRS, ale nie wiesz jak to zrobić? Zastanawiasz się jak poprawnie złożyć wniosek i ile to kosztuje? Zapraszamy do przeczytania naszego najnowszego artykułu, dzięki któremu zmiana danych spółki w KRS nigdy nie była tak prosta.

Jakie zmiany należy zgłosić do KRS? 

Spółki, które są zobowiązane do zarejestrowania się w Krajowym Rejestrze Sądowym muszą regularnie informować o wszelkich zmianach dotyczących danych przedsiębiorstwa oraz prowadzonej przez siebie działalności. Stanowi o tym art. 47 ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym. Dane wymagane do umieszczenia w rejestrze przedsiębiorców, czyli zgłoszone do KRS, zostały określone przez powyższą ustawę i obejmują przede wszystkim:

 • dane podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru (m.in. oznaczenie formy prawnej, nazwę lub firmę, pod którą podmiot działa),
 • jego siedzibę i adres,
 • umowę spółki i jej kolejne zmiany,
 • nazwiska i imiona albo firmy wspólników,
 • nazwiska i imiona osób, które są uprawnione do reprezentowania spółki,
 • sposób reprezentacji,
 • przedmiot działalności (tzw. kody PKD).

Co należy zrobić?

Po pierwsze wskazać należy, że zgodnie z art. 19 ust. 2 ustawy o KRS wnioski dotyczące podmiotu podlegającego wpisowi do rejestru przedsiębiorców składa się wyłącznie za pośrednictwem systemu teleinformatycznego. Taki stan rzeczy trwa od dnia 1 lipca 2021 roku. Tym samym oznacza to, że wnioski, które zostaną złożone w formie papierowej, a nie elektronicznej jak wskazuje ustawa, sąd rejestrowy pozostawi bez rozpoznania.

Do wyboru mamy dwa systemy teleinformatyczne:

 1. Portal Rejestrów Sądowych – właściwy dla spółek, których umowę spółki lub akt założycielski zawarto u notariusza.
 2. System S24 – właściwy dla spółek, których umowę zawarto na wzorcu umowy udostępnionym w tym systemie. 

Co istotne, przez system S24 nie można zmienić danych spółki zarejestrowanej w sposób papierowy bądź przez PRS lub w której wcześniej wprowadzono zmiany właśnie w taki sposób (tj. w formie papierowej lub za pośrednictwem portalu PRS). Innymi słowy system S24 jest odpowiedni tylko i wyłącznie dla spółek, które były zakładane w tym systemie.

W jakim terminie należy zgłosić zmianę danych do KRS?

Stosownie do art. 22 ustawy o KRS wniosek o wpis do Rejestru powinien być złożony nie później niż w terminie 7 dni od dnia zdarzenia uzasadniającego dokonanie wpisu, chyba że przepis szczególny stanowi inaczej. 

Niezłożenie wniosku w ustawowym terminie naraża spółkę na odpowiedzialność odszkodowawczą za niezgłoszenie danych podlegających obowiązkowi wpisu o czym stanowi art. 18 ust. 1 ustawy o krs: 

 „Podmiot wpisany do Rejestru ponosi odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną zgłoszeniem do Rejestru nieprawdziwych danych, jeżeli podlegały obowiązkowi wpisu na jego wniosek, a także niezgłoszeniem danych podlegających obowiązkowi wpisu do Rejestru w ustawowym terminie, chyba że szkoda nastąpiła wskutek siły wyższej albo wyłącznie z winy poszkodowanego lub osoby trzeciej, za którą nie ponosi odpowiedzialności”.

Ponadto niezłożenie wniosku w terminie może nieść za sobą szereg innych konsekwencji. Jedną z nich jest chociażby ryzyko otrzymywania korespondencji od organów administracji czy kontrahentów na niewłaściwy adres w przypadku zaniechania zgłoszenia do rejestru zmiany siedziby spółki. 

Co więcej osoby trzecie w związku z art. 14 ustawy o KRS są chronione domniemaniem prawdziwości wpisu. Oznacza to, że podmiot będący zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do rejestru lub uległy wykreśleniu z niego.

Dodatkowo w przypadku braku realizacji obowiązku jakim jest zgłoszenie zmian do KRS sąd rejestrowy może wszcząć postępowanie przymuszające pod rygorem nałożenia na spółkę kary grzywny, a w konsekwencji orzec o rozwiązaniu spółki i wykreśleniu z rejestru przedsiębiorców. 

adwokat Rzeszów zmiana danych krs zmiana siedziby spółki zmiana nazwiska wspólnika
Photo by Tyler Franta Photography on Unsplash

Zmiana danych w KRS przez PRS

Do dokonania zmian w KRS przez Portal Rejestrów Sądowych niezbędnym będzie posiadanie konta użytkownika na tym portalu. Jeżeli zatem zakładałeś spółkę w sposób tradycyjny i wcześniej nie wprowadzałeś żadnych zmian zacznij od rejestracji konta.

System jest bardzo intuicyjny w związku z czym jego założenie nie powinno przysporzyć Ci większych problemów. Miej na uwadze, że autoryzacja konta, a także dalszych czynności odbywać się będzie za pomocą podpisu kwalifikowanego, podpisu zaufanego albo podpisu osobistego.

Następnie po zalogowaniu na konto i przejściu w zakładkę „wnioski o zmianę” należy podać nr KRS podmiotu, którego dotyczy zmiana i przejść do wypełniania wniosku.

Zmiana danych w KRS przez system S24

Jak już wcześniej zostało wspominane zmiany danych spółki przez ten system można wprowadzać tylko w przypadku, gdy spółka była zakładana w tym systemie i nie wprowadzono zmian w formie papierowej lub na portalu PRS. W przypadku dokonywania zmian przez system S24 schemat postępowania będzie się różnił w zależności od formy prawnej spółki, odpowiednio dla spółki z o.o., spółki jawnej, spółki komandytowej.

Kto jest uprawniony do złożenia wniosku?

Złożyć wniosek o zmianę danych spółki może każda osoba, która ma założone konto na PRS lub w systemie S24, jednakże podpisać przygotowany wniosek mogą tylko osoby uprawnione do reprezentacji spółki lub profesjonalny pełnomocnik. W tym celu osoba przygotowująca wniosek musi udostępnić dokument do podpisu osobie uprawnionej, która aby dokonać tej czynności musi mieć konto w systemie.

Nie ulega wątpliwości, że ustanowienie profesjonalnego pełnomocnika pozwoli na uniknięcie błędów chociażby w podpisywaniu dokumentów i ich załączeniu do wniosku, co w efekcie może przyczynić się do szybszego rozpatrzenia sprawy.

Podpisany wniosek należy złożyć do sądu klikając „złóż wniosek”. Może to zrobić osoba przygotowująca wniosek.

Załączniki

Zmiana danych w KRS wymaga udokumentowania. W celu potwierdzenia zmian niezbędnym jest załączenie dokumentów w postaci elektronicznych załączników, np. uchwały i zgody wspólników na dokonanie zmian w spółce.

Zarówno PRS jak i system S24 udostępniają na swoich stronach instrukcję dodawania załączników:

instrukcja obsługi załączników w PRS,

– dokonywanie zmian w systemie S24 dla spółki z o.o., jawnej, komandytowej.

Warto jednak pamiętać, że w przypadku podpisywania dokumentów przez profesjonalnego pełnomocnika wystarczy załączenie tylko skanu lub zdjęcia danego dokumentu. Unikniemy wtedy konieczności przesyłania oryginałów dokumentów lub poświadczonych notarialnie ich odpisów do sądu, co z pewnością ułatwi i przyśpieszy postępowanie.

Ile kosztuje rejestracja zamian w KRS?

Sam fakt korzystania z obu z tych systemów jest bezpłatny, jednakże złożenie wniosku do sądu podlega opłacie sądowej. 

Zgłoszenie zmiany przez PRS:

250 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Zgłoszenie zmiany w systemie S24:

200 zł – opłata sądowa za wpis
100 zł – opłata za ogłoszenie wpisu w Monitorze Sądowym i Gospodarczym

Płatności można dokonać przelewem ze swojego konta bankowego lub zapłacić kartą kredytową, kartą płatniczą albo płatnością BLIK.

Termin rozpatrzenia wniosku i właściwość sądu

Stosownie do art. 6942 ze zn. 2 k.p.c. w sprawach rejestrowych wyłącznie właściwy jest sąd rejonowy (sąd gospodarczy) właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub wpisaną w rejestrze siedzibę podmiotu, którego sprawa dotyczy. Wobec tego będzie to sąd położony najbliżej siedziby danej spółki. 

Co ciekawe termin rozpatrzenia wniosku przez sąd uzależniony jest od portalu, przez który dokonano zgłoszenia zmian. Zgodnie z art. 20a ustawy o KRS w przypadku złożenia wniosku za pośrednictwem portalu PRS wniosek zostanie rozpatrzony przez sąd w ciągu 7 dni, natomiast przez system S24 – w ciągu 1 dnia.

Ponadto, zgodnie z ust.3 w/w ustawy, jeżeli rozpoznanie wniosku wymaga wezwania do usunięcia przeszkody do dokonania wpisu, wniosek powinien być rozpoznany w terminie 7 dni od usunięcia przeszkody przez wnioskodawcę. 

Jeżeli natomiast rozpoznanie wniosku wymaga wysłuchania uczestników postępowania albo przeprowadzenia rozprawy, sąd rejestrowy rozpozna wniosek nie później niż w terminie miesiąca.

Podsumowanie

Każda zmiana danych spółki wymaga zgłoszenia do Krajowego Rejestru Sądowego. Wniosek w tym zakresie powinien zostać złożony w formie elektronicznej w ciągu 7 dni od chwili powstania nowych informacji. Aby uniknąć błędów oraz szybko i skutecznie dokonać zgłoszenia, a tym samym uniknąć narażenia firmy na odpowiedzialność odszkodowawczą związaną z niewywiązaniem się z ustawowego obowiązku jakim jest zmiana danych w KRS warto skorzystać z usług profesjonalnego pełnomocnika.

Jeśli dane Twojej spółki uległy zmianie i potrzebujesz pomocy w zakresie dokonania zgłoszenia do KRS – zadzwoń – 884 888 536 lub napisz: sekretariat@kancelariaurban.com i umów się na konsultacje. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie zmiany danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nasi adwokaci przeprowadzą cały proces aktualizacji danych za Ciebie.

Nie jesteś z Rzeszowa? Nic straconego! Adwokat Ewelina Urban oraz Adwokat Jakub Urban świadczą również usługi online. Możesz skorzystać z naszej pomocy prawnej przez Internet lub przez telefon. 

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu – kliknij TUTAJ
 2. sprzedaż na próbę – kliknij TUTAJ
 3. sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności – kliknij TUTAJ
 4. umowa sprzedaży na raty – kliknij TUTAJ
 5. nowe przepisy reklam wyrobów medycznych – kliknij TUTAJ
 6. umowa użytkowania – kliknij TUTAJ
 7. umowa rachunku bankowego – kliknij TUTAJ
 8. kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć – kliknij TUTAJ
 9. cechy dobrego adwokata – kliknij TUTAJ
 10. prawnik, adwokat, radca prawny czym się różnią? – kliknij TUTAJ

autor: Paulina Grzelak z Kancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności