Siedziba i adres spółki to dwa różne pojęcia, które nie są jednoznaczne. Siedziba oznacza miejsce, gdzie spółka jest zarejestrowana, natomiast adres to dokładne wskazanie lokalizacji budynku, gdzie firma prowadzi swoją główną działalność. W poniższym artykule wyjaśniamy czym różni się zmiana adresu spółki a zmiana siedziby.

Siedziba spółki

Zgodnie z art. 41 k.c.:

„Jeżeli ustawa lub oparty na niej statut nie stanowi inaczej, siedzibą osoby prawnej jest miejscowość, w której ma siedzibę jej organ zarządzający”.

Odwołując się do poglądu przyjętego w doktrynie i orzecznictwie podkreślenia wymaga fakt, iż, co do zasady, siedziba osób prawnych zwykle jest określana w umowach lub aktach założycielskich. W przypadku jednak, gdy założyciele tego nie uczynią, to zostaje ona określona zgodnie z zasadą określoną w art. 41 k.c.

Warto pamiętać także o tym, że informacja o siedzibie osoby prawnej zamieszczana jest we właściwym rejestrze o czym stanowi art. 38 pkt 1 lit. c w zw. z art. 53a ustawy o krs.

Określenie siedziby spółki jest bardzo istotne z uwagi na chociażby ustalenie właściwości miejscowej sądu. Nie bez znaczenia pozostaje także dla oznaczenia miejsca spełnienia świadczenia czy miejsca zawarcia samej umowy z kontrahentem.

Siedziba oznacza miejsce, w którym spółka jest zarejestrowana, a dokładniej miejscowość. Wobec tego nie musi ona zawierać dokładnego adresu. Zatem wystarczające będzie wskazanie miejscowości, w której firma działa. 

Zmiana siedziby spółki

Aby poprawnie dokonać zmiany siedziby spółki należy wykonać poniższe czynności:

 1. Zmienić umowę spółki w zakresie oznaczenia nowej siedziby. Aby tego dokonać niezbędnym będzie podjęcie uchwały w przedmiocie zmiany umowy spółki. Co więcej, jeśli umowa była zawarta w formie aktu notarialnego, koniecznym będzie sporządzenie przez notariusza protokołu z zebrania wspólników.
 2. Zgłosić zmianę w Krajowym Rejestrze Sądowym – o tym jak to zrobić przeczytasz TUTAJ.
 3. Wysłać informację o zmianie siedziby do właściwego urzędu skarbowego na druku NIP-8.

Adres spółki

Po pierwsze wskazać należy, że obowiązek oznaczenia dokładnego adresu spółki nie wynika z przepisów kodeksu cywilnego czy kodeksu spółek handlowych. To zobowiązanie ustawodawca zawarł w art. 34 ust. 1 ustawy o krs, zgodnie z którym

„Podmioty wpisane do Rejestru są obowiązane umieszczać w oświadczeniach pisemnych, skierowanych, w zakresie swojej działalności, do oznaczonych osób i organów, następujące dane:

1) firmę lub nazwę;
2) oznaczenie formy prawnej wykonywanej działalności;
3) siedzibę i adres;
4) NIP;
5) oznaczenie sądu rejestrowego, w którym przechowywane są akta rejestrowe podmiotu oraz numer podmiotu w Rejestrze”.

Dane te są ujawnione w rubryce drugiej działu pierwszego KRS.

Adres spółki z ograniczoną odpowiedzialnością to precyzyjne wskazanie miejsca, gdzie mieści się główna siedziba jej działalności, włącznie z nazwą ulicy, numerem budynku lub lokalu oraz miejscowością, gdzie podmiot jest zarejestrowany. Będzie to np. ul. Podwisłocze 27/1, 35-309 Rzeszów

W przypadku dokonywania zmiany adresu spółki nie będzie konieczna zmiana jej umowy. W tym zakresie wystarczy tylko podjęcie uchwały przez organ stanowiący spółki. 

zmiana adresu spółki zmiana siedziby spółki adwokat Rzeszów adwokat przedsiębiorcy zmiany krs
Photo by Maranda Vandergriff Photography on Unsplash

Konsekwencje wynikające z niezgłoszenia do KRS zmiany siedziby lub adresu spółki

Trudno nie zgodzić się ze stwierdzeniem, że fakt zgłoszenia zmiany siedziby firmy bądź zmiany jej adresu do Krajowego Rejestru Sądowego jest bardzo ważny. O skutkach niezłożenia wniosku o zmianę danych w KRS pisaliśmy w poprzednim artykule, który możesz przeczytać TUTAJ

Cel ustawodawcy, jakim jest nałożenie na podmioty obowiązku aktualizowania danych w KRS wydaje się być całkowicie zrozumiały. Trudno bowiem wyobrazić sobie, aby z uwagi na wielość i różnorodność podmiotów, które podlegają obowiązkowi rejestracyjnemu, właściwe sądy rejestrowe miały same dopełniać tego obowiązku. Krajowy Rejestr Sądowy stanowić ma bowiem wiarygodne źródło informacji o podmiotach, które są w nim ujawnione, w związku z czym niezbędnym jest zachowanie aktualności tych informacji. 

Wykładnia art. 18 ust. 1 ustawy o krs stanowi, że szkoda powstała w związku z zaniechaniem zgłoszenia do KRS m.in. zmian dotyczących siedziby spółki będzie kompensowana przez podmiot obowiązany do złożenia wniosku o wpis. Stwierdzić zatem należy, że na podstawie powyższego przepisu spółka może być narażona na odpowiedzialność odszkodowawczą w związku z niezłożeniem wniosku w ustawowym terminie.

Podkreślenia wymaga także fakt, że odpowiedzialnością za szkodę wyrządzoną z niewywiązaniem się w terminie ustawowym z obowiązków zgłoszeniowych, do których należy także zgłoszenie zmiany siedziby spółki osobowej, są objęci solidarnie wraz ze spółką jej wspólnicy, którzy odpowiadają całym swoim majątkiem za zobowiązania spółki.

Pamiętać należy także, że osoby trzecie w związku z art. 14 ustawy o KRS chronione domniemaniem prawdziwości wpisu. Oznacza to, że podmiot będący zobowiązany do złożenia wniosku o wpis do rejestru nie może powoływać się wobec osób trzecich działających w dobrej wierze na dane, które nie zostały wpisane do rejestru lub uległy wykreśleniu z niego.

Co więcej, dzięki zgłoszeniu zmiany danych unikniemy chociażby doręczania korespondencji od kontrahentów czy organów administracji publicznej na błędny adres ujawniony w KRS, zabezpieczając w ten sposób swój interes prawny.

Podsumowanie

Konkludując przypomnieć należy, że zmiana siedziby spółki nastąpi tylko i wyłącznie w wypadku, gdy firma postanowi zmienić miejsce prowadzenia swojej działalności, zatem gdy przeniesie się do innej miejscowości, np. z Rzeszowa do Warszawy. Nie mniej jednka zarówno w przypadku dokonywania zmiany siedziby jak i adresu spółki fakt ten należy zgłosić do KRS. Jedyna, ale jakże istotna różnica polega na tym, że zmiana siedziby spółki wymaga podjęcia uchwały dot. zmiany umowy spółki, co w niektórych przypadkach związane będzie z wizytą u notariusza i dodatkowymi kosztami.

Jeśli siedziba lub adres Twojej spółki uległy zmianie i potrzebujesz pomocy w zakresie dokonania zgłoszenia zmian do KRS – zadzwoń – 884 888 536 lub napisz: sekretariat@kancelariaurban.com i umów się na konsultacje. Oferujemy kompleksową pomoc w zakresie zgłaszania zmiany danych spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym. Nasi adwokaci przeprowadzą cały proces aktualizacji danych za Ciebie.

Nie jesteś z Rzeszowa? Nic straconego! Adwokat Ewelina Urban oraz Adwokat Jakub Urban świadczą również usługi online. Możesz skorzystać z naszej pomocy prawnej przez Internet lub przez telefon. 

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej.

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu – kliknij TUTAJ
 2. sprzedaż na próbę – kliknij TUTAJ
 3. sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności – kliknij TUTAJ
 4. umowa sprzedaży na raty – kliknij TUTAJ
 5. nowe przepisy reklam wyrobów medycznych – kliknij TUTAJ
 6. umowa użytkowania – kliknij TUTAJ
 7. umowa rachunku bankowego – kliknij TUTAJ
 8. kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć – kliknij TUTAJ
 9. cechy dobrego adwokata – kliknij TUTAJ
 10. prawnik, adwokat, radca prawny czym się różnią? – kliknij TUTAJ

autor: Paulina Grzelak z Kancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.

Współadministratorami podanych w korespondencji danych osobowych są Kancelaria Adwokacka Adwokat Ewelina Urban i Kancelaria Adwokacka Adwokat Jakub Urban i z siedzibą przy ul. Podwisłocze 27/1 w Rzeszowie. Podanie danych i wysłanie formularza (lub poczty elektronicznej) jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na kontakt w celu przedstawienia oferty produktów i usług Współadministratorów. Więcej informacji na temat przetwarzania może Pani/Pan znaleźć w Polityce prywatności