Prokura – informacje ogólne

Prokura to szczególny rodzaj pełnomocnictwa, które udzielane jest przez przedsiębiorców i podlega obowiązkowi wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej albo do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego. Obejmuje ona umocowanie do czynności sądowych i pozasądowych, jakie związane są z prowadzeniem przedsiębiorstwa. Ponadto jest jednym z instrumentów umożliwiających reprezentację prawną i prowadzenie spraw biznesowych przez inne osoby niż właściciel lub członek zarządu przedsiębiorstwa.

Wspomnieć należy także, że prokura jest upoważnieniem udzielonym przez przedsiębiorcę innej osobie do dokonywania czynności prawnych w jego imieniu. Osoba posiadająca prokurę, zwana prokurentem, może działać w imieniu przedsiębiorstwa, podejmować decyzje, reprezentować je na zewnątrz oraz podejmować czynności prawne, takie jak podpisywanie umów, zawieranie transakcji handlowych, wystawianie i podpisywanie dokumentów itp. Prokura w Polsce regulowana jest przede wszystkim przez Kodeks Cywilny oraz Kodeks Spółek Handlowych

Prokura a pełnomocnictwo

Warto zauważyć, że prokura różni się od pełnomocnictwa. Pełnomocnictwo udzielane jest na podstawie woli samego mocodawcy i nie jest związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Prokura natomiast jest instrumentem prawnym specjalnie przewidzianym dla przedsiębiorców i jest związana z ich działalnością handlową.            

Uprawnienia prokurenta

Zakres możliwości pracy i podejmowania decyzyjnych czynności przez prokurenta jest zatem szeroki, a ograniczony jest przez artykuł 1093Kodeksu Cywilnego, który stanowi, że prokura nie obejmuje umocowania do dokonywania: 

 1. zbycia przedsiębiorstwa lub nieruchomości,
 2. oddania przedsiębiorstwa do czasowego korzystania lub
 3. obciążenia nieruchomości
powstanie prokury prokura odwołanie prokurenta
Photo by Alvaro Serrano Photography on Unsplash

Powstanie prokury

Prokura powstaje na podstawie jednostronnej czynności prawnej o charakterze upoważniającym. Powstanie prokury wymaga dodatkowo akceptacji przez samego wskazanego prokurenta. Aby prokura była ważna, muszą być spełnione pewne wymogi formalne. Udzielenie prokury wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności (ad solemnitatem), prokura musi być także ujawniona i zgłoszona w odpowiednim 7-dniowym terminie, a do samego zgłoszenia prokury wymagane jest uzupełnienie odpowiednich formularzy. 

Co najważniejsze, udzielenie prokury wymaga zgody wszystkich członków zarządu (spółki kapitałowe) lub zgody wszystkich wspólników prowadzących sprawy spółki (spółki osobowe). Powołanie prokurenta następuje z reguły w formie uchwały zarządu.

Odwołanie prokury

Udzielenie prokury zgodnie z Kodeksem Spółek Handlowych wymaga zgody ,,wszystkich wspólników mających prawo prowadzenia spraw spółki.’’. Osoba wskazana na prokurenta musi więc mieć poparcie i szerokie zaufanie całego podmiotu uprawionego do prowadzenia spraw danej spółki. Jednak odwołanie prokury nie wymaga już wspólnej decyzji całego gremium. 

 Do odwołania prokurenta wystarczy złożenie oświadczenia przez jednego z członków zarządu i nie wymaga zgody samego odwoływanego. Nie są również wskazane w przepisach prawa okoliczności, które muszą zostać spełnione, aby móc prokurenta odwołać – nie trzeba więc wskazywać uzasadnienia i konkretnych przyczyn podjęcia takiej decyzji. Wystarczy, że prokurent straci zaufanie przynajmniej jednej osoby prowadzącej sprawy spółki i może stracić swoją funkcję.  

 Warto zaznaczy, że prokurent sam może złożyć rezygnacje z pełnione funkcji. Swoją rezygnację powinien złożyć zarządowi, który następnie podejmuje czynności w kierunku wykreślenia prokury z rejestru. 

Po odwołaniu prokury należy dokonać odpowiednich zgłoszeń celu wykreślenia prokury z rejestru.  Odwołanie prokury jest skuteczne z chwilą jej dokonania. Wpis do rejestru o wykreślenie prokury ma charakter deklaratoryjny. 

Wszelkie wątpliwości dotyczące uprawnień i roli prokurenta Kancelaria Adwokacka Urban w Rzeszowie jest w stanie dodatkowo wyjaśnić po nawiązaniu kontaktu. Jeśli potrzebujesz pełnomocnika procesowego zadzwoń – 884 888 536 i umów się na konsultacje.

Nie jesteś z Rzeszowa? Nic straconego! Adwokat Ewelina Urban oraz Adwokat Jakub Urban świadczą również usługi online. Możesz skorzystać z naszej pomocy prawnej przez Internet lub przez telefon. 

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. umowa zlecenia – kliknij TUTAJ
 2. zakaz prowadzenia działalności gospodarczej – kliknij TUTAJ
 3. zmiana adresu a zmiana siedziby spółki – kliknij TUTAJ
 4. zmiana danych spółki w KRS – kliknij TUTAJ
 5. zawieszenie działalności spółki – kliknij TUTAJ
 6. umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu – kliknij TUTAJ
 7. sprzedaż na próbę – kliknij TUTAJ
 8. sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności – kliknij TUTAJ
 9. umowa sprzedaży na raty – kliknij TUTAJ
 10. nowe przepisy reklam wyrobów medycznych – kliknij TUTAJ

autor: Szymon Szurlej z Kancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...