Czy słyszałeś kiedyś o regulaminie sklepu internetowego? Zastanawiasz się czym jest regulamin sklepu internetowego? Chcesz wiedzieć co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego? Nie wiesz, czy powinieneś mieć regulamin sklepu internetowego? Czy  jest prawdą, że każda osoba posiadająca stronę internetową musi mieć regulamin sklepu internetowego?

Odpowiedzi na te oraz inne pytania można znaleźć w niniejszej publikacji dotyczącej regulaminu sklepu internetowego.

Czym jest regulamin sklepu internetowego?

Regulamin sklepu internetowego to jeden z najważniejszych elementów koniecznych do prowadzenia sklepu internetowego. Jest to dokument zawierający zasady, warunki i procedury dotyczące użytkowania sklepu przez klientów. Regulamin określa prawa i obowiązki zarówno sprzedawcy, jak i klienta oraz chroni interesy obu stron transakcji.

Zazwyczaj regulamin sklepu internetowego zawiera informacje dotyczące procesu zamówień, płatności, dostawy towarów, reklamacji, zwrotów, ochrony danych osobowych oraz innych istotnych aspektów związanych z korzystaniem z usług sklepu. Klienci, dokonując zakupów w sklepie internetowym, zobowiązani są do zapoznania się z regulaminem i akceptacji jego postanowień.

Dlaczego podmioty prowadzące sprzedaż internetową muszą mieć regulamin sklepu internetowego?

Zgodnie ze stanowiskiem UOKiK „każdy e-sklep musi posiadać swój regulamin i udostępniać go nieopłatnie klientom przed zawarciem umowy”. Urząd jako źródło tego obowiązku wskazuje m.in. art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta, zgodnie z którym:

Najpóźniej w chwili wyrażenia przez konsumenta woli związania się umową na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przedsiębiorca ma obowiązek poinformować konsumenta w sposób jasny i zrozumiały o:

1) głównych cechach świadczenia z uwzględnieniem przedmiotu świadczenia oraz sposobu porozumiewania się z konsumentem;

2) swoich danych identyfikujących, w szczególności o firmie, organie, który zarejestrował działalność gospodarczą, a także numerze, pod którym został zarejestrowany;

3) adresie przedsiębiorstwa, adresie poczty elektronicznej oraz numerze telefonu, pod którymi konsument może szybko i efektywnie kontaktować się z przedsiębiorcą;

3a) innym niż określony w pkt 3 środku komunikacji online, jeżeli taki środek przedsiębiorca dodatkowo udostępnia, który:
a) gwarantuje zachowanie pisemnej korespondencji pomiędzy konsumentem a przedsiębiorcą, w tym daty i godziny takiej korespondencji,
b) spełnia wymogi trwałego nośnika,
c) umożliwia szybkie i efektywne kontaktowanie się konsumenta z przedsiębiorcą;

4) adresie, pod którym konsument może składać reklamacje, jeżeli jest inny niż adres, o którym mowa w pkt 3;

5) łącznej cenie lub wynagrodzeniu za świadczenie wraz z podatkami, a gdy charakter przedmiotu świadczenia nie pozwala, rozsądnie oceniając, na wcześniejsze obliczenie ich wysokości – sposobie, w jaki będą one obliczane, a także opłatach za transport, dostarczenie, usługi pocztowe oraz innych kosztach, a gdy nie można ustalić wysokości tych opłat – o obowiązku ich uiszczenia; w razie zawarcia umowy na czas nieoznaczony lub umowy obejmującej prenumeratę przedsiębiorca ma obowiązek podania łącznej ceny lub wynagrodzenia obejmującego wszystkie płatności za okres rozliczeniowy, a gdy umowa przewiduje stałą stawkę – także łącznych miesięcznych płatności;

5a) indywidualnym dostosowaniu ceny na podstawie zautomatyzowanego podejmowania decyzji, jeżeli przedsiębiorca takie stosuje;

6) kosztach korzystania ze środka porozumiewania się na odległość w celu zawarcia umowy, w przypadku gdy są wyższe niż stosowane zwykle za korzystanie z tego środka porozumiewania się;

7) sposobie i terminie zapłaty;

8) sposobie i terminie spełnienia świadczenia przez przedsiębiorcę oraz stosowanej przez przedsiębiorcę procedurze rozpatrywania reklamacji;

9) sposobie i terminie wykonania prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 27 termin do odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa, a także wzorze formularza odstąpienia od umowy, zawartym w załączniku nr 2 do ustawy;

10) kosztach zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy, które ponosi konsument; w odniesieniu do umów zawieranych na odległość – kosztach zwrotu towarów, jeżeli ze względu na swój charakter towary te nie mogą zostać w zwykłym trybie odesłane pocztą;

11) obowiązku zapłaty przez konsumenta poniesionych przez przedsiębiorcę uzasadnionych kosztów zgodnie z art. 35 zapłata za świadczenia spełnione do chwili odstąpienia od umowy, jeżeli konsument odstąpi od umowy po zgłoszeniu żądania zgodnie z art. 15 obowiązek wydania dokumentu umowy i potwierdzenia uzyskania zgody ust. 3 i art. 21 potwierdzenie zawarcia umowy na odległość ust. 2;

12) braku prawa odstąpienia od umowy na podstawie art. 38 wyłączenie prawa odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość lub okolicznościach, w których konsument traci prawo odstąpienia od umowy;

13) przewidzianej przez prawo odpowiedzialności przedsiębiorcy za zgodność świadczenia z umową;

14) istnieniu i treści gwarancji i usług posprzedażnych oraz sposobie ich realizacji;

15) kodeksie dobrych praktyk, o którym mowa w art. 2 katalog pojęć ustawowych pkt 5 ustawy z dnia 23 sierpnia 2007 r. o przeciwdziałaniu nieuczciwym praktykom rynkowym oraz sposobie zapoznania się z nim;

16) czasie trwania umowy lub o sposobie i przesłankach wypowiedzenia umowy – jeżeli umowa jest zawarta na czas nieoznaczony lub jeżeli ma ulegać automatycznemu przedłużeniu;

17) minimalnym czasie trwania zobowiązań konsumenta wynikających z umowy;

18) wysokości i sposobie złożenia kaucji lub udzielenia innych gwarancji finansowych, które konsument jest zobowiązany spełnić na żądanie przedsiębiorcy;

19) funkcjonalności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych oraz mających zastosowanie technicznych środkach ich ochrony;

20) mających znaczenie kompatybilności i interoperacyjności towarów z elementami cyfrowymi, treści cyfrowych lub usług cyfrowych;

21) możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasadach dostępu do tych procedur.

Co powinien zawierać regulamin sklepu internetowego?

Kompleksowy regulamin sklepu internetowego musi zawierać pełną informację o sprzedawcy, prowadzonym przez niego sklepie oraz o prawach konsumenta. Musi również opisywać dostępne metod dostawy i płatności, za pomocą których można opłacić zamawiany produkt. Ponadto treść regulaminu powinna w sposób jasny określać moment, w którym dochodzi do zawarcia umowy sprzedaży.  

Pełny katalog informacji, które powinien zawierać regulamin sklepu internetowego zawiera przywołany wcześniej art. 12 ust. 1 ustawy o prawach konsumenta.
Photo by Brooke Lark on Unsplash

Kto musi posiadać regulamin sklepu internetowego?

            W tym miejscu warto podkreślić, że nie każdy podmiot prowadzący stronę internetową musi posiadać regulamin sklepu internetowego. Regulamin sklepu internetowego muszą posiadać wyłącznie podmiotu prowadzące za pośrednictwem swojej strony sprzedaż internetową.

W związku z tym Kancelaria Adwokacka Urban (adwokat Rzeszów) nie musi mieć sklepu internetowego, ponieważ strona ma charakter informacyjny, a za jej pośrednictwem nie jest prowadzona sprzedaż. Natomiast jeżeli za pośrednictwem strony internetowej Kancelarii Adwokackiej Urban (Adwokat Rzeszów) sprzedawane by były np. gotowe wzory umów, to wówczas zachodziłby obowiązek posiadania regulamin sklepu internetowego.

Czy regulaminem sklepu internetowego może być darmowy wzór z Internetu?

Wielu sprzedawców internetowych korzysta z darmowych, powszechnie dostępnych wzorów regulaminów sklepu internetowego. Czy jest to prawidłowe? Nie do końca. Bowiem regulamin sklepu internetowego powinien być dostosowany do działalności przedsiębiorcy, co całkowicie wyklucza korzystanie z darmowych, powszechnie obowiązujących wzorów w Internecie.

Dlatego najlepszym rozwiązaniem będzie skorzystania z usług profesjonalisty, który stworzy dla organizacji regulamin sklepu internetowego w pełni dopasowany do jej działalności. Adwokat Ewelina Urban Adwokat Jakub Urban (Adwokat Rzeszów) oferują szeroki zakres usług polegający m.in. na tworzeniu oraz analizie umów, w tym regulaminu sklepu internetowego.

Powyższy artykuł ma jedynie charakter informacyjny i ogólny, w związku z czym nie stanowi porady ani opinii prawnej. 

Więcej artykułów można znaleźć w tym miejscu:

 1. umowa sprzedaży z zastrzeżeniem prawa odkupu – kliknij TUTAJ
 2. sprzedaż na próbę – kliknij TUTAJ
 3. sprzedaż z zastrzeżeniem prawa własności – kliknij TUTAJ
 4. umowa sprzedaży na raty – kliknij TUTAJ
 5. nowe przepisy reklam wyrobów medycznych – kliknij TUTAJ
 6. umowa użytkowania – kliknij TUTAJ
 7. umowa rachunku bankowego – kliknij TUTAJ
 8. kontrakt menadżerski – co warto wiedzieć – kliknij TUTAJ
 9. cechy dobrego adwokata – kliknij TUTAJ
 10. prawnik, adwokat, radca prawny czym się różnią? – kliknij TUTAJ
 11. spory między wspólnikami spółek – kliknij TUTAJ
 12. umowa najmu mieszkania – kliknij TUTAJ

Jeśli czujesz, że przedstawione zagadnienie może dotyczyć Ciebie zgłoś się do Kancelarii Urban – oferujemy fachową i kompleksową pomoc. Skontaktuj się z adwokat Eweliną Urban  lub  adwokatem Jakubem Urbanem z Kancelarii Adwokackiej URBAN w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów) –  zadzwoń  –  884 888 536, napisz: sekretariat@kancelariaurban.com lub umów się na konsultacje za pomocą formularza kontaktowego

Autor: Małgorzata CwynarKancelarii Adwokackiej Urban w Rzeszowie (Adwokat Rzeszów)

Kontakt

Kancelaria Adwokacka Urban

ul. Podwisłocze 27/1
35-309 Rzeszów

sekretariat@kancelariaurban.com
+48 884 888 536

adw. Ewelina Urban
ewelina.urban@kancelariaurban.com
+48 607 431 840

NIP 792 220 86 81
nr konta Bank Pekao
85 1950 0001 20060044 3169 0001

adw. Jakub Urban
jakub.urban@kancelariaurban.com
+48 603 266 586

NIP 818 168 08 75
nr konta ING Bank Śląski
08 1050 1562 1000 0097 1827 9087

poniedziałek-piątek, 8-16
Opisz nam swoją sytuację lub umów się na spotkanie.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych danych osobowych zgodnie z ustawą...